جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 15 مهر 1395 ، 10:06

 

 

 

 

 

جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته، مشتمل بر 2 بخش، با فرمت powerpoint و pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، جداول، روابط مهم و فرمول های کاربردی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش اول: مجتمع آموزشی پتروشیمی تبریز

فصل 1: سیستم های ابزار دقیق

 • بلوك دياگرام يک سيستم کنترلی حلقه بسته
 • بلوك دياگرام يک سيستم کنترل فرآيند
 • مروری بر سير تكاملي كنترل پروسس
 • سنسورها و ترانسديوسرها
 • مکانيزم عملکرد سيستم (Flopper Nozzle)
 • بررسی چگونگی عملکرد رله نيوماتيکی (Pneumatic Relay)
 • بررسی مکانيزم عملکرد يک مبدل I/P
 • اجزای تشکيل دهنده يک I/P ساخت شرکت Foxboro
 • بررسی ساختمان يک Proximity Limit Switch
 • Cascade Control Loops
 • Split Range Control Loops
 • Compensated Control Loops
 • Load Cells Sensors

فصل 2: سيستم های کنترل و اندازه گيری فشار

 • تعريف کميت فشار
 • واحدهای اندازه گيری فشار
 • فشار نسبی و مطلق
 • فشار استاتيک و ديناميک
 • فشار ناشي از ارتفاع ستون مايع
 • جدول مربوط به واحدهای اندازه گيری فشار
 • بلوك دياگرام مربوط به يک سيستم کنترل فشار
 • يک لوپ کنترل فشار از ديدگاه رسم در يک نقشه P&ID
 • روش های اندازه گيری کميت فشار
 • ساختمان داخلی يک Pressure Gauge
 • بررسی انواع خطاهای مربوط به يک Pressure Gauge
 • چگونگی عملکرد يک سوئيچ فشار و مفهوم Set & Reset
 • بررسی مدل يک ترانسميتر نيوماتيکی فشار
 • ساختمان داخلي و شرح کار ترانسميتر نيوماتيکی اختلاف فشار
 • بررسي چگونگي عملکرد يک ترانسميتر اختلاف فشار با سنسور Bellows
 • برشي از يک سنسور DP- Cell
 • بررسي نحوه ارتباط دهی يک ترانسميتر و Communicator
 • رگلاتورهای فشار
 • PCV ها چگونه عمل مي کنند؟
 • بررسي ساختمان داخلی يک Safety Valve
 • بررسي عملکرد يک کنترلر ON/OFF

فصل 3: سيستم های سنجش و نشان دهنده دما

 • تعريف کميت دما (Temperature)
 • واحدهای اندازه گيری دما
 • روش های اندازه گيری درجه حرارت
 • اندازه گيری درجه حرارت به صورت غير الکترونيک
 • اندازه گيری دما با استفاده از انبساط حجمی گازها و مايعات (سيستم FTS)
 • اندازه گيری دما با استفاده از انبساط طولی فلزات (Bimetal)
 • اندازه گيری دما با استفاده از نشانگرهای رنگی حرارت
 • اندازه گيری درجه حرارت به صورت الکترونيکی
 • ترموکوپل (Thermocouple)
 • انواع ترموکوپل
 • نمودار مربوط به EMP توليدی توسط انواع مختلف Thermocouple
 • مدارات ترموکوپلی
 • خواص ترموکوپل ها
 • انواع نويزهای موجود در کابل های ترموکوپل
 • RTD - (Resistance Temperature Detector)
 • مقاومت های PTC و NTC
 • مفهوم ضريب حرارتی
 • نحوI انتقال دما توسط سنسور RTD
 • جبران سازی مقاومت سيم های رابط توسط اتصال چهار سيمه
 • بررسی مزايا و معايب RTD و ترموکوپل و مقايسه آنها با يکديگر
 • Temperature sensing IC
 • بررسی يک لوپ کنترل دما و معرفی اجزای تشکيل دهنده آن
 • بررسی مدل يک ترانسميتر نيوماتيکی دما
 • بررسي ساختمان ترانسميترهای نيوماتيکی دما

فصل 4: سيستم های سنجش و نشان دهنده دبی

 • فلوی جرمی (Mass Flow)
 • فلوی حجمی (Volume Flow)
 • Energy of a fluid in motion
 • Turbulent and Laminar flow
 • روش های اندازه گيری Flow  به صورت Square Root
 • روش های اندازه گيری Flow  به صورت Linear
 • اندازه گيري Flow توسط Orifice
 • تئوری برنولي

بخش دوم: تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی (دانشگاه فردوسی مشهد)

 • تجهیزات اصلی اندازه گیری و كنترل فرآیندهای صنعتی
 • معرفی سیستم های كنترل و ابزار دقیق
 • حس كننده ها و یا مبدل ها
 • اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال
 • وسایل كنترل كننده و عملگرها
 • نشانگر و ثبات، وسایل نشان دهنده و كامپیوتر
 • اجزاء سیستم های كنترل و ابزار دقیق
 • (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها
 • عملگر ها
 • ترانسدیوسرها
 • مشخصه های ترانسدیوسر
 • مشخصه های استاتیكی
 • تكرار پذیری (Repeatability)
 • Hysteresis هیسترزیس
 • خاصیت خطی بودن (Linearity)
 • مشخصات دینامیكی
 • پاسخ زمانی یك ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده
 • پاسخ فركانسی
 • ترانسدیوسرهای موقعیت
 • The linear inductosyn
 • The nozzle flapper displacement transducer
 • Laser interferometer
 •  Fotonic sensor
 • ترانسدیوسر تغییر مكان بروش القائی
 •  ترانسدیوسر تغییر مكان بروش ظرفیت متغیر (خازنی)
 •  استرین گیج
 •  پتانسیو متر ها
 •  ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی
 •  LVDT
 •   RVDT
 • اینكودرهای نوری
 • اینكودر دیجیتالی خطی
 • سینكرو و ریزالور
 • ترانسدیوسرهای نیرو
 • كشش
 • مدار پل وتستون
 • Load cells  سلول های بار
 • ترانسدیوسرهای حرکت Motion transducers
 • ترانسدیوسرهای سرعت
 • تراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducers
 • ترانسدیوسرهای فشار
 • ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers
 • ترانسدیوسرهای سطح مایعات

جهت دانلود جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته، بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته

جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته

جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 15 مهر 1395 ، 14:42