پروژه با عنوان: ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم MATLAB

             
پروژه با عنوان: ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم MATLAB
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 6 تیر 1395 ، 18:00

 

 

 

 

 

اين پروژه بر مبناي روش اجزاي محدود در تحليل سازه ها، به تحليل تير سراسري در موقعيت هاي مختلف بار واحد مي پردازد و در نهايت خطوط تاثير نيروي برشي و لنگر خمشي گره معرفي شده به برنامه را رسم می نماید. خروجي ديگر برنامه كه به صورت عددي مي باشد، مساحت زير نمودارهاي خط تاثير نيروي برشي و لنگر خمشي بين گره هاي تعريف شده مي باشد. امكان در نظر گرفتن هر نوع تكيه گاه در اين برنامه وجود دارد. تير بايستی فاقد بخش طره اي باشد. همچنین به همراه فایل پروژه، m فایل استفاده شده در این پروژه آموزشی، در فایل rar دانلود شده موجود می باشد. با توجه به اینکه این برنامه داراي تابع می باشد، حتماً بایستی Current Folder نرم افزار بر روي فولدر این مجموعه تنظیم شود...

پروژه ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم MATLAB، مشتمل بر 15 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر، کد برنامه متلب و... با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • شرح برنامه
 • داده ھای ورودی به برنامه
 • شرح ورودی ھای مھم
 • شماره گره معرفي شده به برنامه براي رسم خطوط تاثير آن
 • ماتريس شناسايي گره هاي ابتدايي و انتهايي هر قطعه
 • ماتريس مختصات گره هاي تير از مبدا
 • بردار طول گام حركت بار براي هر قطعه
 • ماتريس تعيين نوع كل گره هاي تير از نظر محل قرارگيري
 • تعريف نوع گره تعيين شده براي گرفتن خروجي
 • ماتريس مشخصات هندسي و مكانيكي قطعات تير سراسري
 • مثال اول
 • مثال دوم
 • مثال سوم
 • مثال چهارم

جهت دانلود پروژه ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم MATLAB بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم MATLAB

پروژه با عنوان: ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم MATLAB

پروژه با عنوان: ترسیم خط تاثیر تیر سراسری با استفاده از نرم MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات