خمکاری در صنعت ورقکاری و مقادیر صحیح خم در Sheet Metal

             
خمکاری در صنعت ورقکاری و مقادیر صحیح خم در Sheet Metal
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 8 بهمن 1394 ، 13:46

 

 

 

 

 

 

در صنعت ورقکاری برای تغییر فرم در قطعات از فرآیند خم کاری استفاده می شود. خم کردن عملی است که درآن قسمتی از مواد را با حفظ سطح مقطع شان تا حد امکان با رساندن حرارت و بدون آن از مسیر اصلی خارج کرده و به مسیر دلخواهی آورد. در خمکاری ورق های فلزی اگر ضخامت ورق مساوی یا کم تر از 1.5mm باشد نیازی به محاسبه قطر یا شعاع متوسط نیست و محاسبه گسترده قوس ها با توجه به همان اندازه موجود در نقشه انجام می شود.

در صورتی که ضخامت ورق از 1.5mm بیش تر باش، با توجه به شعاع خمش و زاویه خمکاری می بایست ابتدا قطر متوسط را محاسبه کرده و طول گسترش قوس ها را به دست آورد. طراحی مکانیکی بایستی مطابق با واقعیت باشد. برای اینکه خمکاری در نقشه گسترده پس از اجرا اندازه های درست بدهد نیاز به مقادیر تجربی نیز داریم. این مقادیر در فیلم آموزشی در دو قسمت (به زبان انگلیسی و در محیط نرم افزار SolidWorks) آموزش داده شده است...

Bend allowance with a K-Factor is calculated as follows

BA=pi(R + KT) A/180

BA = bend allowance
R = inside bend radius
K = K-Factor, which is t / T
T = material thickness
t = distance from inside face to neutral sheet
A = bend angle in degrees - the angle through which the material is bent

جهت دانلود فایل آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

خمکاری در صنعت ورقکاری و مقادیر صحیح خم در Sheet Metal

خمکاری در صنعت ورقکاری و مقادیر صحیح خم در Sheet Metal

خمکاری در صنعت ورقکاری و مقادیر صحیح خم در Sheet Metal

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات