مقاله با عنوان: بررسي تجربي عملکرد فن در سيستم خنک کاري موتور يک خودرو با استفاده از جريان سنج سيم داغ

             
مقاله با عنوان: بررسي تجربي عملکرد فن در سيستم خنک کاري موتور يک خودرو با استفاده از جريان سنج سيم داغ
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 7 بهمن 1394 ، 13:41

 

 

 

 

 

 

سيستم خنك كاري در عملكرد موتور يك خودرو، نقش اساسي را ايفا مي كند. در اين سيستم‏، رادياتور و فن از اجزا اصلي بوده و عملكرد اين اجزا بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. در اين مقاله عملكرد دو فن با مشخصه هاي مختلف در سيستم خنك كاري موتور يك خودرو مورد بررسي قرار گرفته و منحني هاي مشخصه فن ها شامل: فشار استاتيکي و کل، بر حسب دبي جريان ارايه شده، سپس رادياتور و فن در شرايط عملکرد خودرو قرار گرفته و توزيع دقيق جريان هواي ورودي با استفاده از جريان سنج سيم داغ، اندازه گيري شده و الگوي جريان در ورودي رادياتور و تاثير آن بر کارکرد فن، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج آزمون ها نشان مي دهد نقطه تقاطع منحني مقاومت سيستم و منحني فشار استاتيك فن ها، نشان دهنده مقدار واقعي دبي فن ها نبوده و مقدار واقعي دبي، كم تر از مقدار تخمين زده شده از روي منحني هاي فوق مي باشد. در ادامه تغييرات و اصلاحاتي در دهانه ورودي يکي از فن ها و قاب آن اعمال شده و آزمون هاي مشابهي انجام يافته است. مقايسه نتايج، نشان مي دهد تغييرات اعمال شده، اگرچه موجب بهبود يکنواختي در جريان ورودي رادياتور شده، اما منجر به افزايش قابل ملاحظه دبي در سيستم خنک کاري نشده است. تست هاي جاده خودرو نيز بهبود عملکرد سيستم خنک کننده را به ميزان قابل توجهي نشان نداده است...

 

مقاله بررسي تجربي عملکرد فن در سيستم خنک کاري موتور يک خودرو با استفاده از جريان سنج سيم داغ، در 14 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، دیاگرام و جداول به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • چکیده
  • مقدمه
  • روش آزمایش
  • نتایج آزمایش
  • منحني مشخصه فن و مقاومت سيستم
  • پروفيل جريان ورودي به رادياتور
  • نتايج تست جاده
  • جمع بندي و نتيجه گيري
  • مراجع

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

مقاله با عنوان: بررسي تجربي عملکرد فن در سيستم خنک کاري موتور يک خودرو با استفاده از جريان سنج سيم داغ

مقاله با عنوان: بررسي تجربي عملکرد فن در سيستم خنک کاري موتور يک خودرو با استفاده از جريان سنج سيم داغ

مقاله با عنوان: بررسي تجربي عملکرد فن در سيستم خنک کاري موتور يک خودرو با استفاده از جريان سنج سيم داغ

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات