مقاله با عنوان: يك مدل احتمالي براي تعميرات و نگهداري بر پايه شرايط با هدف افزايش قابليت اطمينان به روشي اقتصادي

             
مقاله با عنوان: يك مدل احتمالي براي تعميرات و نگهداري بر پايه شرايط با هدف افزايش قابليت اطمينان به روشي اقتصادي
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 20 دی 1394 ، 21:47

 

 

 

 

 

 

 

در اين مقاله يك مدل تصميم گيري براي تعميرات و نگهداري قطعات مكانيكي در حالت غير قطعي ارائه شده كه معيار تصميم گيري حداكثر كردن قابليت اطمينان به روشي اقتصادي با كمترين هزينه مي باشد. بوسيلة اين مدل احتمالي پس از هر بازرسي بر اساس اندازه هاي بدست آمده از تمام بازرسي هاي قبلي، هم زمان در مورد بهترين عمليات تعميرات و نگهداري و زمان بازرسي بهينه بعدي با توجه به معيار ذكر شده تصميم گيري مي شود. اندازه هاي بدست آمده در بازرسي ها با شرايط اصلي قطعه رابطه احتمالي دارند، به عبارتي سياست مورد نظر، تعميرات و نگهداري بر پاية شرايط غير مستقيم مي باشد. به منظور پيش بيني و برآورد نرخ خرابي يك مدل فضاي حالت بر اساس كوواريت نسبي (PCM) تعيين شده و از كالمن فيلتر براي پيش بيني و بروز كردن نرخ خرابي استفاده شده است. در نهايت درستي و اعتبار اين مدل با بكارگيري داده هاي بدست آمده از آزمايش عمر سرعت داده شده گيربكس (مجموعه اي از چرخ دنده ها) در آزمايشگاه تحقيقات دانشكده مكانيك دانشگاه پنسيلوانيا تاييد شده است...

مقاله يك مدل احتمالي براي تعميرات و نگهداري بر پايه شرايط با هدف افزايش قابليت اطمينان به روشي اقتصادي، در 12 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با روابط مهم ریاضی و دیاگرام، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • چكيده
 • مقدمه
 • مدل كوواريت نسبي Proportional Covariate Model - PCM
 • كالمن فيلتر و مدل فضاي حالت
 • مدل فضاي حالت
 • پيش بيني و بروز كردن
 • برآورد پارامترهاي سيستم
 • قانون تصميم گيري
 • كاربرد مدل در مورد داده هاي واقعي
 • نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد براي تحقيقات آينده
 • منابع و مآخذ

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

مقاله با عنوان: يك مدل احتمالي براي تعميرات و نگهداري بر پايه شرايط با هدف افزايش قابليت اطمينان به روشي اقتصادي

مقاله با عنوان: يك مدل احتمالي براي تعميرات و نگهداري بر پايه شرايط با هدف افزايش قابليت اطمينان به روشي اقتصادي

مقاله با عنوان: يك مدل احتمالي براي تعميرات و نگهداري بر پايه شرايط با هدف افزايش قابليت اطمينان به روشي اقتصادي

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات