آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Advisor نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Advisor نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 19 آذر 1394 ، 17:06

 

 

 

 

 

 

محیط Knowledge Advisor نرم افزار کتیا، به مهندسين طراح اجازه مي دهد تا دانش تجربي خود را در داخل طرح هايشان قرار دهند. كاربران با استفاده از ابزارهايي مانند:

Formula: يك وابستگي است كه قيدي را بر روي پارامتري اعمال مي كند. گزاره اي است تك خطي كه در طرف چپ آن پارامتر مقيد شده و در طرف راست آن پارامترهاي متغير قرار دارند.

Rule: مجموعه اي از دستورالعمل ها كه عموماً به صورت گزاره هاي شرطي چند خطي مي باشند و از طريق آن رابطه بين پارامترها كنترل مي شود. نتيجه Rule مي تواند اختصاص مقدار به پارامتر، نمايش پنجره اطلاعات، اجراي يك Macro يا تغيير نقاط، منحني ها و سطوح براي ايجاد تغييرات توپولوژيكي خودكار باشد.

Reaction: نسبت به پيامدهاي انجام يك فعل، بر روي موضوع مشخص عكس العمل نشان مي دهد. به عبارت بهتر Reaction نسبت به وقايع از خود عكس العمل نشان مي دهد. Reaction مشابه Rule است اما مزاياي بيشتري دارد.

Check: مجموعه اي از گزاره هايي كه براي آگاهي طراح از برآورده يا عدم برآورده شدن وضعيتي معين در نظر گرفته شده است.

دانش خود را به طرح ها انتقال مي دهند و آن را به صورت كاربردي در مي آورند تا در دسترس باشد. محیط Knowledge Advisor با بررسي طرح و استفاده از Rule به كاربران در تصميم گيري بهتر و دستيابي به طرح هاي بهينه و بدون خطا كمك مي كند. ابزار اين محيط كاري به همراه ديگر محيط هاي كاري CATIA V5 براي حمايت هوشمند محصولات از طراحي تا فرآيند ساخت و توليد استفاده مي شود. همچنين با استفاده از اين امكانات، اجزاي محصول براي بكارگيري در طراحي محصولات جديد "هوشمند" مي شود. طراح مي تواند با استفاده از ابزار What if تاثير تغيير يك يا چند پارامتر را بر روي طرح بررسي كند. مثلا بررسي كند كه وزن قطعه به ازاي تغيير قطر و عمق يك سوراخ چگونه تغيير مي كند. در واقع طراح از نرم افزار مي پرسد چه مي شد اگر ...؟ در صورت نياز مي توان اين تغييرات را بر روي قطعه اعمال و در محيط گرافيكي مشاهده شان كرد. همچنين با استفاده از ابزار How to اين مسير در خلاف جهت طي مي شود، يعني براي رسيدن به يك هدف، پارامترها چگونه بايد تغيير كنند. در مثال ما، اگر بخواهيم وزن قطعه 5 كيلوگرم شود شعاع و قطر سوراخ قطعه چه مقدار بايد باشد؟ در اين روش طراح از نرم افزار مي پرسد چگونه ...؟ اين دو قابليت از توانايي هاي فرمان Knowledge Inspector مي باشند كه در ساير محيط هاي كاري نيز مشاهده مي شوند...

کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Advisor نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش نحوه ایجاد طرح کاربردی و هوشمند در نرم افزار کتیا می باشد و کلیه دستورات محیط Knowledge Advisor نرم افزار کتیا در این کتاب به طور کامل شرح داده شده است. این کتاب مشتمل بر 465 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Using Parameters
Using Formulas
Using Rules
Using Checks

User Tasks

Working with Parameters
Creating a Parameter
Introducing Parameters
Copy/Pasting Parameters
Specifying the Material Parameter
Specifying a Parameter Value as a Measure
Importing Parameters
Creating Points, Lines... as Parameters
Applying Ranges to Parameters
Creating an Associative Link Between Measures and Parameters
Publishing Parameters
Getting Familiar with the Parameters Explorer
Adding a Parameter to a Feature
Adding a Parameter to an Edge
Locking and Unlocking a Parameter
Creating Sets of Parameters
Working with Formulas
Introducing Formulas
Getting Familiar With the f(x) Dialog Box
Using the Dictionary
Constants
Design Table Methods
Operators
Point Constructors
Evaluate Method
Line Constructors
Direction Constructors
List
Measures
Surface Constructors
Wireframe Constructors
Part Measures
Plane Constructors
Analysis Operators
Mathematical Functions
Electrical User Functions
Creating a Formula
Creating Formulas based on Publications
Specifying a Measure in a Formula
Using Geometry to Create a Formula
Referring to External Parameters in a Formula
Using the Equivalent Dimensions Feature
Associating URLs and Comments with Parameters or Relations
Working with Design Tables
Introducing Design Tables
Getting Familiar with the Design Table Dialog Box
Creating a Design Table from the Current Parameters Values
Creating a Design Table from a Pre-existing File
Interactively Adding a Row To a Design Table External File
Controlling Design Tables Synchronization
Storing a Design Table in a PowerCopy
Creating and Using a Knowledge Advisor Law
Using the Knowledge Inspector
Working with the Rule Feature
Creating a Rule
Using Rules and Checks in a PowerCopy
Using the Rule Editor
Handling Errors
Working with the Check Feature
Creating a Check
Performing a Global Analysis of Checks
Using the Check Analysis Tool
Introducing the Default Check Report
Customizing Check Reports
Using the Check Editor
Working with the Reaction Feature
Using the Reaction Window
Creating a Reaction: DragAndDrop Event
Creating a Reaction: AttributeModification Event
Creating a Reaction: Insert Event
Creating a Reaction: Inserted Event
Creating a Reaction: Remove Event
Creating a Reaction: BeforeUpdate Event
Creating a Reaction: ValueChange Event
Using a Reaction with a User Feature: Instantiation Event
Using a Knowledge Advisor Reaction with a Document Template: Instantiation Event
Creating a Reaction: Update Event
Creating a Reaction: File Content Modification Event
Creating a Loop in a Reaction
Launching a VB macro with Argument
Working with Relations
Creating Sets of Relations
Using Relations based on Publications at the Product Level
Activating and Deactivating a Component
Instantiating Relations From a Catalog
Updating Relations Using Measures
Controlling Relations Update
Using the Action Feature
Working with the List Feature
Using the List Edition Window
Creating a List
Working with the Loop Feature
Introducing the Loop Feature
Getting Familiar with the Loop Edition Window
Declaring Input Data
Defining the Context
Using the Scripting Language
Action Script Structure
Object Properties
Keywords
Variables
Operators
Using the Get... Commands
Comments
Limitations
Creating a Loop
Creating a PowerCopy Containing a Loop
Solving a Set of Equations
Using the Equation Editor
Using the Knowledge Advisor Language
Attributes
Methods
Messages and macros
Limitations
Useful Tips
Use Cases
The Ball Bearing
Before you Start
Step-by-Step
The System of Three Equations in Three Variables

Knowledge Advisor Interoperability

Optimal CATIA PLM Usability for Knowledge Advisor
Saving a Product Structure Containing a Rule in ENOVIA VPM V5

Reference

Basic Wireframe Package
GSMLine Object
GSMCircle Object
GSMPlane Object
GSMPoint Object
Part Design
Part Shared Package
Constant Edge Fillet Object
Fillet Object
Pattern Object
Standard Package
GSD Shared Package
GSD Package
Knowledgeware Expert
Mechanical Modeler

Workbench Description

Knowledge Advisor Menu Bar
Knowledge Toolbar
Reactive Features Toolbar
Organize Knowledge Toolbar
Control Features Toolbar
Actions Toolbar
Tools Toolbar
Set of Equations Toolbar

Customizing for Knowledge Advisor

Knowledge
Language
Report Generation
Part Infrastructure for Knowledgeware Applications

Glossary
Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Advisor نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Advisor نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Advisor نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات