آموزش کتیا، کتاب آموزش ترسیم نقشه های دوبعدی شبکه لوله در محیط Piping & Instrumentation Diagrams نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش ترسیم نقشه های دوبعدی شبکه لوله در محیط Piping & Instrumentation Diagrams نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 18 آذر 1394 ، 19:43

 

 

 

 

 

 

در محیط Piping & Instrumentation Diagrams نرم افزار کتیا، يك محيط كاري پايه براي ساير محيط هاي كاري است كه در آن دياگرام سيستم ها به صورت دوبعدي رسم مي شود. محیط Piping & Instrumentation Diagrams به صورت مستقل نصب نمي شود و از این محیط برای رسم نقشه هاي دوبعدي شبكه لوله استفاده مي شود. تمامي اين دياگرام ها مي توانند با محيط هاي سه بعدي ارتباط برقرار كنند و بعد از رسم نقشه هاي دوبعدي از آنها براي مدل كردن سه بعدي همين سيستم ها استفاده مي شود و ليست قطعات مستقيماً استخراج مي شود . چون هر كدام از اين سيستم ها داراي علائم مخصوص مي باشند، آنها در كاتالوگ هاي ديجيتالي در اختيار كاربر قرار مي گيرند تا او فقط بر طراحي مدار متمركز شود...

کتاب آموزش ترسیم نقشه های دوبعدی شبکه لوله در محیط Piping & Instrumentation Diagrams  نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش ترسیم نقشه های دو بعدی شبکه لوله (پایپینگ) در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 297 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Entering the Workbench
Setting up Working Units and Grid
Placing Components
Routing a Piping Line or I & C Loop
Placing Components in a Piping Line
Repositioning Components in a Network
Saving Documents

User Tasks

Routing Piping Lines and I & C Loops
Routing Between Equipment
Creating a Branch
Moving a Branch
Manage Piping Lines and I & C Loops
Creating a Line ID
Querying a line ID or its members
Select/Filter Line IDs
Transfer members of a line ID
Deleting a line ID
Renaming a Line ID
Modifying the Properties of a Line ID
Merging Line IDs
Importing Line IDs
Placing components
Placing component multiple times
Placing a nozzle on a component
Modify object properties
Edit or Display Properties of an Object
Filter the Properties of an Object
Renaming Objects
Propagate Object Properties
On and Off Sheet Connectors
Place On and Off Sheet Connector
Link/Unlink On and Off Sheet Connectors
Query Connector for Linked Object
General Design Modification
Search for Objects in a Document
Display Flow Arrows in Document
Display Line Gaps in Document
Connect Objects
Disconnect Objects
Measure Distance Between Objects
Move Design Elements
Align Objects
Defining Frame Information
Modifying a Component
Rotating a Component
Flipping a Component in Free Space
Flipping a Connected Component
Changing the Scale of a Component
Switch Graphic Representations
Replacing a Component
Delete/Unbuild a Component
Modifying a Route
Setting Graphic Properties of a Line
Adjust the Position of a Segment
Move the Extremity of a Route
Lock or Unlock a Route
Breaking a Route
Connecting Two Routes
Set the Flow Direction of a Route
Display Flow Arrows on a Line
Creating and Managing Zones
Creating a Zone
Creating a Boundary
Modifying a Boundary
Updating a Boundary
Querying a Zone
Modifying the Properties of a Zone
Delete/Rename a Zone
Annotating Diagrams
Creating a Standard Annotation
Create an Annotation with an Attribute Link
Editing Annotation on a Placed Component
Building new components
Building a Graphic
Create a Component with Specified Type
Define Connectors on a Component
Defining Dynamic Connectors
Define Flow Path on a Component
Define Multiple Representations of a Component
Storing objects in a catalog
Analyzing Networks
Analyze Network for Connections
Viewing Related Objects
Performing Checks and Applying Design Rules
Using Knowledgeware Packages
Importing Checks from Knowledgeware
Opening a Sample Document
Checking a Document for Design Errors
Applying Design Rules to a Document
Computed Attributes - 2-D
Title Block and Printing
Printing a Sheet
Transferring a Diagram
Physical Part Selection
Define the Physical Part Type of a Component
Select the Physical Part Number of a Component
Query the Physical Properties of a Component
Creating Component Groups
Building a Component Group
Storing objects in a catalog
Placing a Component Group
Views
Importing Zones from a 3-D Document
Migrating V4 Models to V5
Creating a Directory Structure
Exporting the V4 Project Registration Model
Exporting the V5 Feature Dictionary
Comparing the XML Output
Importing the XML Output
Exporting V4 Piping Lines
Migrating the V4 Model
Connecting Elements
Managing Publications
Using ENOVIA
Creating a Product
Importing a Product
Saving a Document in ENOVIA
Saving a Work Package

Customizing

Customizing Settings
Diagrams
Display
Design Criteria
General
Project Resource Management
Using the PRM Command
Understanding Project Resource Management
Checking a PRM File for Errors
Feature Dictionary: Creating Object Classes and Attributes
Defining User Names for Classes & Attributes
Comparing Feature Dictionaries
Mapping the Functional Physical Classes
Opening a Document Without CATfct File
Creating Custom Reports
Defining the Report Format
Generating a Report
Generating a Report from a Macro
Creating a Toolbar Shortcut for a Macro
Defining Options
Finding Sample Data on Various Platforms
Specifications Tree
Object Naming
Modifying the Object Naming Rules
Add Computed Attribute to Object Name
Creating Text Templates
Creating a Text Template
Creating a Text Template Catalog
Placing a Text Template
Adding Template to Reference Component
Line ID Catalogs
Displaying Line ID Properties in Catalog
Modifying/Updating a Lines Catalog
Working with ENOVIA
Setup for Enovia
Resources That Must be Placed in ENOVIA

Workbench Description

Design Modify Toolbar
Build Create Toolbar
Design Create Toolbar
On/Off Sheet Connector Toolbar
Line ID Toolbar
Zone Toolbar

Glossary
Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش ترسیم نقشه های دوبعدی شبکه لوله در محیط Piping & Instrumentation Diagrams نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش ترسیم نقشه های دوبعدی شبکه لوله در محیط Piping & Instrumentation Diagrams نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش ترسیم نقشه های دوبعدی شبکه لوله در محیط Piping & Instrumentation Diagrams نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات