آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح و سیم های سه بعدی در محیط FreeStyle Shaper & Optimizer نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح و سیم های سه بعدی در محیط FreeStyle Shaper & Optimizer نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 14 آذر 1394 ، 22:35

 

 

 

 

 

محیط FreeStyle Shaper نرم افزار کتیا، از ابزار قدرتمندي براي مدل كردن سطوح از سطح اوليه تا سطح نهايي آماده ساخت برخوردار است. با استفاده از محیط FreeStyle Shaper نرم افزار کتیا سطوح و سيم هاي سه بعدي فرم آزاد ايجاد مي شوند و به صورت ديناميكي تغيير شكل داده مي شوند و تحليل هاي مخصوص سطوح از قبيل تحليل اتصال و انحناي سطوح براي بررسي كيفيت آنها انجام مي شود. محیط Freestyle Optimizer نرم افزار کتیا نیز اين امكان را فراهم مي آورد تا بتوان سيم و سطوح را با استفاده از داده هاي دستگاه هاي داده برداري ساخت و ويرايش شان نمود. اين امكان در خدمت مهندسي معكوس قرار مي گيرد. امكانات سه محيط كاري Freestyle Shaper، Freestyle Optimizer و Freestyle Profiler در محيط كاري FreeStyle قرار می گیرد...

کتاب آموزش طراحی سطوح و سیم های سه بعدی در محیط FreeStyle Shaper & Optimizer نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی سطوح و سيم هاي سه بعدي فرم آزاد (در طراحی بدنه خودرو و طراحی بدنه هواپیما) در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 241 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Starting the FreeStyle Workbench

Creating a First Surface

Editing the Surface

Creating a Blend between two Surfaces

Applying a Global Deformation

Basic Tasks

Opening a New CATPart Document

Importing and Exporting Files

Creating and Managing Curves

Creating Free Form Curves on Plane

Creating Free Form Curves on Surfaces

Creating Free Form Curves in Space

Projecting Curves

Editing Curves Using Control Points

Creating Blend Curves

Matching Curves

Extending Curves

Creating a Symmetric Curve

Smoothing Curves

Trimming Curves

Segmenting Curves

Approximating Procedural Curves

Creating and Managing Surfaces

Creating Planar Patches

Creating a Surface from Three Points

Creating a Surface from Four Points

Creating a Surface on an Existing Surface

Editing Surfaces Using Control Points

Manipulating Surfaces

Rotating a Surface

Creating a Symmetric Surface

Creating Blend Surfaces

Creating Styling Fillets on Surfaces

Matching Surfaces

Filling in Between Surfaces

Offsetting Surfaces

Smoothing Surfaces

Extending Surfaces

Approximating Procedural Surfaces

Extruding Surfaces

Segmenting Surfaces

Redefining Surface Limits

Restoring a Surface

Diassembling Surfaces

Analyzing Curves and Surfaces

Mapping an Environment on a Surface

Analysis Using Isophotes

Performing a Curvature Analysis

Using Dynamic Cutting Planes

Analyzing Distances Between Two Sets of Elements

Performing a Mapping Analysis

Performing a Draft Analysis

Checking Connections Between Elements

Generic Tools

Displaying Control Points

Displaying Isoparametrics

Managing the Compass

Stretch View Analysis Tool

Autodetection

Advanced Tasks

Using the FreeStyle Shaper

Editing a Surface Boundary

Handling Clouds of Points

Using the FreeStyle Optimizer

Fitting a Curve to a Cloud of Points

Fitting a Surface to a Cloud of Points

Globally Deforming a Surface

Analyzing Reflect Curves

Interoperability with the Part Design Workbench

Creating a Sketch and a Pad

Creating a Surface

Splitting the Pad

Modifying the Splitting Surface

Updating the Part

Interoperability with the Wireframe Workbench

Creating Points

Creating Lines

Creating Planes

Creating Circles

Workbench Description

Creation Toolbars

Modification Toolbars

Analysis Toolbar

Generic Tools Toolbar

Customizing

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح و سیم های سه بعدی در محیط FreeStyle Shaper & Optimizer نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح و سیم های سه بعدی در محیط FreeStyle Shaper & Optimizer نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح و سیم های سه بعدی در محیط FreeStyle Shaper & Optimizer نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات