کتاب مقدمه ای کوتاه بر سیر تکاملی طراحی خودرو

             
کتاب مقدمه ای کوتاه بر سیر تکاملی طراحی خودرو
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 14 آذر 1394 ، 21:20

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه تاريخ اغلب سرنخ ھايی را برای آينده به همراه می آورد. از جمله می توان به تأثيرات فن آوری جديد، شيوه زندگی و فرھنگ بر طراحی خودرو که از آغاز توليد موجود بوده اشاره نمود. درست بعد از طراحی کالسکه بدون اسب، تلاش شد تا طراحی خودرو در مسيری حرکت کند که بيان احساسی سرعت را دربرداشته باشد که با استفاده از فرم موشک در دھه ١٩۵٠ به اوج خود رسيد و با گذشت زمان، تغييرات در شيوه زندگی و فرھنگ، مفاھيم و معانی مورد استفاده در طراحی خودرو را تغيير داد. در اينجا اين مطالعه بر اساس خط سير زمانی به طراحان خودرو کمک می کند تا ايده ھايی که در طول سير تکامل، خودرو را تحت تاثير قرار داده درک نموده و به عنوان ابزاری برای پيش بينی آينده فرم خودرو عمل نمايد. اين پژوھش چشم انداز تاريخی ( ١٨٨۵ به بعد تا امروز) است که تکامل فرم خودرو را مورد بررسی قرار می دھد و بر آن است تا عواملی که نقش در توسعه زيبايی شناسی فرم خودرو داشته را مشخص نمايد و به دنبال پيدا کردن آن دسته از عواملی است که وظيفه برقراری ارتباط احساسی بين يک وسيله نقليه و کاربران آن را برعھده دارند. در اين تحقيق برای بررسی نفوذ فن آوری جديد و شيوه زندگی و فرھنگ در طراحی خودرو و به نقشه در آوردن تاثيرات آنھا، تلاش شده تا خودروھای شناخته شده را انتخاب نماييم و بر آن است تا دو مرتبه توسعه خودرو را تا به امروز بر اساس دوران ھای مختلف طبقه بندی نمايد. در ابتدا تکامل فرم کلی خودرو مورد بررسی تاريخی قرار گرفته و سپس تاکيد بر روی صورت خودرو می باشد و در نھايت شناسايی ايده ھای ناب در طول اين دوران صورت می گيرد...

کتاب مقدمه ای کوتاه بر سیر تکاملی طراحی خودرو، کتابی مفید و کاربردی برای علاقمندان به مباحث طراحی خودرو است که سیر تکاملی خودرو را از سال 1885 تا به امروز مورد بررسی و تحقیق قرار داده است، کتاب مشتمل بر 169 صفحه، به زبان فارسی، به همراه کلی تصاویر رنگی که بر محتوا و ارزش مطالب کتاب افزوده شده است. این کتاب توسط دکتر جعفرنیا که پژوهشگر و طراح ایرانی است، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • مقدمه
 • اولين محصولات

سير تکامل فرم خودرو

 • دوره اختراع
 • دوره نوآوری
 • دوره توليد
 • دوره پوشش بسته
 • دوره کلاسيک
 • دوره ادغام
 • دوره مدرن
 • بحث

سير تکامل صورت خودرو

 • دوره اختراع
 • دوره گروھ ھای ساختمانی
 • دوره کلاسيک
 • دوره ادغام
 • دوره مدرن
 • بحث
 • نتيجه

آينده طراحی خودرو

 • انقلاب اول: بدنه خودرو
 • انقلاب دوم: بدنه تعويض پذير
 • انقلاب سوم: قطعات متحرک
 • انقلاب چھارم: قطعات تعويض پذير
 • انقلاب پنجم: فرمھای تغيير پذير
 • انقلاب ششم: قابليت ادغام
 • انقلاب ھفتم: تعامل از طريق نور
 • سخن آخر
 • منابع
 • عکس ھا و اعتبارات

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب مقدمه ای کوتاه بر سیر تکاملی طراحی خودرو

کتاب مقدمه ای کوتاه بر سیر تکاملی طراحی خودرو

کتاب مقدمه ای کوتاه بر سیر تکاملی طراحی خودرو

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات