آموزش کتیا، کتاب آموزش یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 12 آذر 1394 ، 20:08

 

 

 

 

 

 

 

با استفاده از امكانات محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار کتیا، كه مكمل امكانات محیط Systems Space Reservation مي باشد مي توان دياگرام هاي رسم شده در محیط Electrical Connectivity Diagrams را در محيط سه بعدي به مرحله اجرا درآورد. استفاده از محیط Electrical Cableway Routing به طراحان اجازه مي دهد تا سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي را يكپارچه نمایند. در محیط Electrical Cableway Routing مي توان رابطه بين نقشه دوبعدي و قطعات محيط سه بعدي را برقرار كرد تا همواره جريان انتقال تغييرات بين آنها برقرار باشد...

کتاب آموزش یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش برقراری ارتباط بين نقشه دوبعدي و قطعات محيط سه بعدي، همچنین یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 148 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Entering the Workbench
Placing a Hanger
Routing a Loft Through Hangers
Placing a Conduit on a Run
Saving Documents
Updating Documents

User Tasks

Schematic Driven Design
Placing Parts Using a Schematic
Creating Cableways
Creating a Lofted Pathway
Creating a Path Reservation
Placing a Conduit
Manipulating Objects
Mirroring Elements
Activating the Product or Parent
Query/Modify Properties
Edit or Display Properties of an Object
Filter Shown Properties of an Object
Routing Tasks
Routing a Run
Break Run at a Branch
Route a Run Along a Spline
Routing at an Offset of a Routable
Route a Run Within a Pathway
Create an Offset Connection Between Segments
Connecting Routables
Disconnecting Routables
Routing Cableways
Associating Cableway to Equipment
Manual Routing
Routing Schematic Cables Automatically
Defining Keyword for Restricted Placement
Creating and Modifying Connectors
Create Connectors
Use the Compass to Manipulate Connectors
Modifying or Deleting Connectors
Creating Duplicate Connectors
Using the Plane Manipulator
Connecting Elements
Connections Between Work Packages
Managing Publications
Using ENOVIA
Creating a Product
Importing a Product
Using Work Packages
Saving a Work Package
Organizing Work Packages
Using Knowledgeware Checks
Using Knowledgeware Packages
Importing Checks from Knowledgeware
Opening a Sample Document
Checking a Document for Design Errors
Penetration Management Usage
Querying for Penetrations
Create a Cutout Sketch
Adding an Object to a Penetration

Workbench Description

Customizing

Feature Dictionary: Creating Object Classes and Attributes
Penetration Management
Penetration Management Setup
Cache Mode
Working in Cache Mode
Working With ENOVIA
Setup for Enovia
Using Catalogs
Resources That Must be Placed in ENOVIA

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش یکپارچه سازی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در محیط Electrical Cableway Routing نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات