Light gauge flat base

             
Light gauge flat base
نوشته شده توسط طیب جافر میاوقی   
چهارشنبه ، 4 آذر 1394 ، 12:52

اساس کار تختی سنج نوری 


اساس کار تختی سنج نوری به صورت زیر است :

اگر منبع نوری تحت زاویه به اپتیکال فلات (تختی سنج )برخورد کند بعد از برخورد با سطح قطعه نور منعکس شده از تختی سنج و قطعه با هم تداخل پیدا کرده و باعث ایجاد خطوط سیاه رنگ می گردند.

که هر خط سیاه نشانگر landa/2 است.

اگر خطوط به صورت موازی باشد (شکل سمت راست ) نشانگر عدم تختی بوده و سطح شیب دار است . 


 

دایروی بودن خطوط نشانگر محدب و مقعر بودن سطح می باشد. طریقه تشخیص محدب و مقعر بودن بدین گونه است که با فشردن دست در یک گوش تختی سنج ،با حرکت مرکز خطوط هم مرکز سطح محدب و با افزایش فاصله خطوط سطح مقعر است .


 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات