تحليل پارامترهای فرآيند تيوب هيدروفرمينگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف

             
تحليل پارامترهای فرآيند تيوب هيدروفرمينگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 13 آبان 1394 ، 11:21

 

 

 

 

فرآيند تيوب هيدروفرمينگ به عنوان يکی از روش های شکل دهی فلزات مورد توجه بسياری از صنايع قرار گرفته است. در اين فرايند، لوله در داخل قالب قرار گرفته و تحت فشار داخلی، انبساط پيدا می کند تا به شکل قطعه نهايی درآيد. در اين مطالعه، مدلسازی اجزاء محدود سطح مقطع های مربعی، پنج ضلعی و مثلث شکل، بصورت دو بعدی و کرنش صفحه ای با نرم افزار Abaqus/Explicit و Abaqus/Standard انجام شده و ارتباط پارامترهايی چون ضخامت تيوب، شعاع انحناء گوشه، ضريب کرنش سختی ماده، ضريب اصطکاک و هندسه قالب با توزيع ضخامت محصول، فشار کاليبراسيون و نيروی پرس مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی و تحليل پارامترهای مذکور با استفاده از نمودارهای ارائه شده به مهندس طراح کمک خواهد کرد تا در تعيين اين پارامترها با توجه به اثر آنها بر کيفيت محصول و ظرفيت تجهيرات تصميم مناسب اتخاذ نمايد. برای اين منظور، نمودارهای کاربردی جهت تعيين ظرفيت پرس و تشديد کننده فشار با توجه به شعاع گوشه قالب ارائه شده است. به علت وجود گوشه های تيز در قالب مثلث شکل، روش حل ضمنی در تحليل اجزاء محدود قادر به برقراری همگرايی نبوده و برای رفع اين مشکل از روش حل صريح استفاده گرديد...

پروژه تحليل پارامترهای فرايند تيوب هيدروفرمينگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف مشتمل بر 11 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، با فرمت pdf توسط مهندس کاشانی زاده گردآوری شده است.

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

تحليل پارامترهای فرآيند تيوب هيدروفرمينگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف

تحليل پارامترهای فرآيند تيوب هيدروفرمينگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف

تحليل پارامترهای فرآيند تيوب هيدروفرمينگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف


 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات