آموزش انسیس، بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير با نرم افزار Ansys

             
آموزش انسیس، بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير با نرم افزار Ansys
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 17 مهر 1394 ، 08:43

در اين مقاله، ارتعاشات عرضي يك تير ايزوتروپيك با ضخامت ثابت و پهناي متغير نمايي، به كمك تئوري اويلر برنولي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين نوع تير در مقايسه با تير يكنواخت، داراي توزيع بهينه تري در جرم و مقاومت است به عبارت ديگر با جرم يكسان داراي مقاومت خمشي بيشتري نسبت به تير يكنواخت است ولي در ارتعاشات رفتار تقريبأ مشابهي دارد. در ابتدا معادلات حاكم بر ارتعاشات را به معادلات ديفرانسيل معمولي، تبديل كرده و به حل تحليلي آنها در سه شرط مرزي، دو سر تكيه گاه ساده، دو سرگيردار و يك سر گيردار مي پردازيم. فركانس هاي طبيعي و شكل مدهاي ارتعاشي را در شرايط مرزي مختلف، بدست مي آوريم. سپس با تحليل تير به كمك نرم افزار انسیس Ansys نتايج بدست آمده از روش تحليلي را تاييد مي كنيم. نتايج، تأثير ميزان نايكنواختي را در شكل مد، فركانس هاي طبيعي و دامنه ارتعاشات نشان مي دهد...

مقاله بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير با نرم افزار Ansys مشتمل بر 7 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf توسط مهندس جهانشاهی گردآوری شده است.


جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش انسیس، بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير با نرم افزار Ansys

آموزش انسیس، بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير با نرم افزار Ansys

آموزش انسیس، بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير با نرم افزار Ansys

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات