آموزش انسیس، تحلیل کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود با نرم افزار Ansys

             
آموزش انسیس، تحلیل کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود با نرم افزار Ansys
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 17 مهر 1394 ، 08:00

در این پروژه کمانش و پایداری ستون ها و به خصوص ستون های ویسکوالاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. شرح مختصری از رفتار مواد ویسکوالاستیک و معرفی این مواد بیان گردیده است. معادلات حاکم بر کمانش یک ستون ایده آل (با شرایط تکیه گاهی دو سر مفصل) و سایر شرایط تکیه گاهی دیگر نوشته شده و همچنین مقایسه رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی ستون ها بیان گردیده است و در ادامه معادله حرکت یک ستون ویسکوالاستیک بر اساس روابط تنش کرنش در مواد ویسکوالاستیک بیان گردیده و پایداری یک مدل سه پارامتری از مواد ویسکوالاستیک در حضور بار ثابت با استفاده از مقایسه دو روش حل دقیق و برهان پایداری زمان محدود، و در حضور بار متناوب مورد بررسی قرار گرفته است. مدل کلوین ویت نیز با این روش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و نتایج در نمودارهای مربوطه ارائه گردیده است و در نهایت با استفاده از روش اجزاء محدود و با کمک نرم افزار انسیس Ansys کمانش یک ستون ویسکوالاستیک تحت بار گذرا مورد بررسی قرار گرفته است...

مقاله تحلیل کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود با نرم افزار Ansys مشتمل بر 7 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf توسط مهندس جهانشاهی گردآوری شده است.

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش انسیس، تحلیل کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود با نرم افزار Ansys

آموزش انسیس، تحلیل کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود با نرم افزار Ansys

آموزش انسیس، تحلیل کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود با نرم افزار Ansys

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات