آموزش انسیس، بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت با Ansys

             
آموزش انسیس، بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت با Ansys
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 17 مهر 1394 ، 00:45

در اين مقاله، به مطالعه ارتعاشات آزاد يك تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير نمايي پرداخته شده است. در ابتدا، معادلات ديفرانسيل حاكمه استخراج شده و سپس به كمك روش جداسازي متغيرها، معادله ديفرانسيل با مشتقات جزئي به معادله ديفرانسيل معمولي تبديل شده است و به حل تحليلي آن در سه شرط مرزي، دو سر گيردار، يك سر گيردار و دو سر تكيه گاه ساده پرداخته شده است.

سپس به كمك روش هاي عددي، به محاسبه ي فركانس هاي طبيعي و شكل مدهاي ارتعاشي در هر شرط مرزي پرداخته شده و با رسم نمودارها و ارائه جداول، تأثير پارامتر تغييرات سطح مقطع را بر شكل مدها و فركانس هاي طبيعي ارتعاش نمايش داده شده است. در نهايت، تير با سطح مقطع غير يكنواخت در محيط نرم افزار Ansys مدل سازي شده و به تحليل آن از ديد خواص مكانيكي پرداخته شده و پس از مقايسه نتايج حاصله با تير يكنواخت مشاهده گرديده كه تير با سطح مقطع متغير نمايي نسبت به تير يكنواخت، داراي توزيع بهتري بين وزن و مقاومت مكانيكي است و اين در حالي است كه فركانس ها و شكل مدهاي آن بسيار نزديك و شبيه به رفتار ارتعاشي تير يكنواخت است.

مقاله بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت با نرم افزار انسیس Ansys مشتمل بر 9 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf توسط مهندس سیدمحمد جعفری گردآوری شده است.

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش انسیس، بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت با Ansys

آموزش انسیس، بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت با Ansys

آموزش انسیس، بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت با Ansys

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات