آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم - نوار ابزار Operations

             
آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم - نوار ابزار Operations
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 16 تیر 1394 ، 03:14

در قسمت سوم این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزار Operations (این مجموعه فرامین جهت اصلاح مدل مورد نظر استفاده می شود) و نوار ابزار Analysis (در این مجموعه فرامین، امکان بررسی پیوستگی سطوح و منحنی ها فراهم می گردد) در محیط Wireframe & Surface Design به ترتیب زیر آشنا می شوید:

الف) نوار ابزار Operations:

1. دستور Joint: جهت اتصال منحنی ها و یا سطوح (زمان آموزش: 7 دقیقه و 25 ثانیه)

2. دستور Healing: جهت پر کردن فضای خالی بین سطوح (زمان آموزش: 2 دقیقه و 41 ثانیه)

3. دستور Untrim: جهت تبدیل منحنی یا سطح برش خورده به حالت اول (زمان آموزش: 1 دقیقه و 24 ثانیه)

4. دستور Disassemble: جهت جداسازی المان های جفت شده از یکدیگر (زمان آموزش: 1 دقیقه و 42 ثانیه)

5. دستور Split: جهت برش یک المان توسط یک المان دیگر (زمان آموزش: 5  دقیقه و 4 ثانیه)

6. دستور Trim: جهت آرایش دو المان متقاطع (زمان آموزش: 2 دقیقه و 42 ثانیه)

7. دستور Boundry: جهت ایجاد منحنی های مرزی یک المان (زمان آموزش: 2 دقیقه و 26 ثانیه)

8. دستور Extract: جهت ایجاد سطح بر روی یک جسم سالید (زمان آموزش: 3 دقیقه و 56 ثانیه)

9. دستور Translate: جهت انتقال المان ها در صفحه نمایش (زمان آموزش: 3 دقیقه و 17 ثانیه)

10. دستور Rotate: جهت چرخش المان ها حول یک محور (زمان آموزش: 2 دقیقه و 13 ثانیه)

11. دستور Symmetry: جهت ایجاد تقارن یک المان (زمان آموزش: 1 دقیقه و 42 ثانیه)

12. دستور Scaling: جهت تغییر بزگ نمایی یک جسم (زمان آموزش: 1 دقیقه و 14 ثانیه)

13. دستور Affinity: جهت تغییر بزگ نمایی یک المان در یک جهت دلخواه (زمان آموزش: 2 دقیقه و 3 ثانیه)

14. دستور Axis to Axis: جهت انتقال یک جسم در فضا توسط دو دستگاه مختصات (زمان آموزش: 1 دقیقه و 28 ثانیه)

15. دستور Invert Orientation: برای تعویض جهت یک المان (زمان آموزش: 1 دقیقه و 2 ثانیه)

16. دستور Near: جهت انتخاب یک المان از یک بخش چند تکه (زمان آموزش: 1 دقیقه و 14 ثانیه)

17. دستور Extrapolate: جهت برون یابی بخشی از یک المان (زمان آموزش: 4 دقیقه و 7 ثانیه)

ب) نوار ابزار Analysis:

18. دستور Conect Checker: جهت چک اتصال بین دو سطح (زمان آموزش: 3 دقیقه و 28 ثانیه)

19. دستور Curve Connect Checker: جهت چک اتصال بین دو منحنی (زمان آموزش: 1 دقیقه و 39 ثانیه)

کلیه فایل های آموزشی این قسمت با فرمت Media Player و با کیفیت عالی چه از لحاظ صدا و چه از لحاظ تصویر می باشد.

جهت دانلود فایل های آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم - نوار ابزار Operations

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم - نوار ابزار Operations

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم - نوار ابزار Operations

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات