تکنیک 24: اصطلاح License در نرم افزار CATIA به چه معناست؟

             
سامانه هوشمند ژورنال مقالات