تعميرات و نگه داري ماشين آلات صنعتی

             
تعميرات و نگه داري ماشين آلات صنعتی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 29 دی 1393 ، 13:15


لغت Maintenance كه ما آنرا نگه داري، تعميرات ترجمه نموده ايم مفهومش در صنايع شامل كليه عملياتي مي شود كه براي سالم و مرتب نگاه داشتن وسايل كار چه ماشين و چه غير ماشين انجام مي گردد. در صنعت عملياتي از قبيل بازديد مرتب وسايل و تجهیزات، روغن كاري مرتب آن ها، رفع عيوب و نواقص كوچكي كه احتمالاً ضمن كار پيدا مي شود به طور مداوم و قبل از پيدايش لنگي هاي بزرگ يا تعمير و لكه گيري ساختمان و تجديد رنگ در فواصل معين و كليه اموري كه باعث برقرار داشتن وضع صحيح كار مي شود. به نام Maintenance مرسوم گرديده است...


تعميرات و نگه داري ماشين آلات صنعتی

تعميرات و نگه داري ماشين آلات صنعتی

تعميرات و نگه داري ماشين آلات صنعتی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات