ساعت‌ اندازه‌گيري (ساعت اندیکاتور)

             
ساعت‌ اندازه‌گيري (ساعت اندیکاتور)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 13 دی 1393 ، 23:23

 ساعت‌هاي اندازه‌گيري، ابزارهاي اندازه‌گيري طولي هستند كه معمولاً به يك صفحه مدرج عقربه‌‌دار مجهزند و اندازه يا انحراف از اندازه را به وسيله عقربه نشان مي‌دهند. اندازه گرفته شده با اين ابزارها به كمك وسايل مكانيكي با بزرگ نمايي 1 : 100 تا 1 : 1000 روي صفحه نشان داده مي‌شود. دقت اندازه‌گيري به بزرگ نمايي آن بستگي دارد؛ هر چه بزرگ نمايي بيشتر باشد، به همان اندازه دقت اندازه‌گيري بيشتر، اما ميدان اندازه‌گيري كمتر خواهد بود...

ساعت‌ اندازه‌گيري (ساعت اندیکاتور)

ساعت‌ اندازه‌گيري (ساعت اندیکاتور)

ساعت‌ اندازه‌گيري (ساعت اندیکاتور)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات