برنامه نویسی روبات مسیر یاب

             
برنامه نویسی روبات مسیر یاب
نوشته شده توسط حسین پاک مهر   
پنجشنبه ، 4 دی 1393 ، 14:45

یک پروژه اماده برنامه نویسی روبات مسیر یاب که به زبان بسکام نوشته شده :

 

$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = Input
Config Portd = Output
Portd.0 = 1
Portd.1 = 0
Portd.2 = 1
Portd.3 = 0
Portd.4 = 1
Portd.5 = 1
Do
   If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 And Pinb.4 = 0 Then
   Portd.4 = 1
   Portd.5 = 1
   End If

   If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 0 Then
   Portd.4 = 0
   Portd.5 = 1
   End If

   If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 0 Then
   Portd.4 = 0
   Portd.5 = 1
   End If

   If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 0 Then
   Portd.4 = 1
   Portd.5 = 0
   End If

   If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 1 Then
   Portd.4 = 1
   Portd.5 = 0
   End If

   If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 0 And Pinb.4 = 0 Then
   Portd.4 = 0
   Portd.5 = 0
   End If

   Loop
   End

منبع : سایت تخصصی مکانیک

http://www.expertise.ir/

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات