معرفی نرم افزار Ansys

             
معرفی نرم افزار Ansys
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 26 آبان 1393 ، 22:55

نرم افزار ANSYS از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزای محدود برای مدل سازی و تحلیل در آن استفاده می شود. روش اجزای محدود برای حل مسائل پیچیده با هندسه، نوع مصالح و بارگذاری دلخواه ابداع گردیده است. در این روش مدل های پیچیده ابتدا به اجزای کوچکتر قابل حل تقسیم شده و سپس با ترکیب نتایج بدست آمده از حل هر جزء با یکدیگر پاسخ کل مدل در هر نقطه بدست می آید. برتری تحلیل مسائل متنوع از یک طرف و ارتقاء تجهیزات کامپیوتری از طرف دیگر باعث شده است که کاربرد روش اجزای محدود و در نتیجه نرم افزارهای بر پایه آن رواج یابد...


معرفی نرم افزار Ansys

معرفی نرم افزار Ansys

معرفی نرم افزار Ansys

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات