یک جوک بومی شده از زبان شهید احمدی روشن

             
یک جوک بومی شده از زبان شهید احمدی روشن
نوشته شده توسط مجيد قيصري   
شنبه ، 3 اسفند 1392 ، 22:46


یک جوک بومی شده از زبان شهید احمدی روشن

یکی از دوستان شهید احمدی روشن نقل می کرد:
من و مصطفی یک جوک بین خودمان داشتیم؛
دو نفر را به جرم مصرف عرق، در حال مستی دستگیر و در زندان می اندازند.
یکی از آنها که حالش هنوز سرجا نیامده بود از دیگری می پرسد: ما را برای چی اینجا آورده اند؟
دیگری که هوش و حواس خود را بدست آورده، پاسخ می دهد: برای عرق خوری!
و اولی می پرسد: پس چرا نمیارن بخوریم؟!
مصطفی جوک زیر را کمی تغییر داده بود و هر گاه که فشار ناشی از تعلیق سنگینی می کرد، مصطفی از من می پرسید:
ما را برای چی این جا آوردن؟
و من می گفتم: برای غنی سازی
و مصطفی می گفت: پس چرا نمیارن غنی کنیم؟!!
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات