تجهيزات مكانيكال مورد نياز برای پمپاژ از چاه ها

             
تجهيزات مكانيكال مورد نياز برای پمپاژ از چاه ها
شنبه ، 4 شهریور 1391 ، 00:05

تجهيزات مكانيكال مورد نياز در چاه ها :
در چا ه ها ي تأمين كننده آب كه پمپ شناور در داخل چاه قرار مي گيرد ، لو له خروجي از چاه به شير آلات و اتصالات گو نا گون مجهز مي شود . هر يك از اين تجهزات براي اهداف خاصي پيش بيني شده كه ذيلاً به توضيح آن پرداخته مي شود .
الف )  شير هواي يك طرفه ( S. A . V  ) نصب يك عدد شير هواي يكطرفه  ( S. A.V ) كه به همراه آن يك عدد شير قطع و وصل ( G.V. ) نيز تعبيه شده در بالاي سر چاه ضروري است . اين شير هوا ، عمل تخليه هواي موجود در لو له داخل چاه و هواي محلول در چاه را انجام مي دهد . ب) لو له انحراف جريان آب يك لوله كنار گذر براي انحراف جريان آب به بيرون از محوطه اطا قك سر چاه ، كه مجهز به يك عدد شير قطع و وصل ( G.V ) مي باشد نيز الزامي است . در هنگام راه اندازي اوليه و همچنين انجام آز مايشات پمپاژ و غيره آب از طريق اين خط لوله هدايت مي شود . ب) فشار سنج ( PRESSURE   GAGE  ) فشار سنج جهت اندازه گيري فشار آب داخل لوله كه معمولاً بر حسب m-H2O  مدرج شده به كار مي رود . اين فشار سنج بايستي قبل از صافي  ( STRAINER ) قرار گيرد تا در مواردي كه صافي  مسدود مي شود با رويت افزايش فشار نسبت به تميز كردن آن اقدام شود. به علاوه  به كمك اين فشار سنج ، ارتفاع پمپاژ پمپ شناور نيز قابل محاسبه است .
د ) صافي ( STRAINER  ) قبل از قرار گرفتن تجهيزات مكانيكال ديگر ، صافي قرار داده مي شود تا از ورود ذرات جامد به درون شير آلات و خط لو له پيشگيري شده و از آنها محافظت به عمل آيد .
ه ) اندازه گيري جريان (  FLOW   METER  ) عمدتاً از نوع كنتور هاي معمولي اندازه گيري حجم آب استفاده مي شود . افت فشار ايجاد شده توسط اين نوع كنتور قابل ملا حظه است و بايستي در محاسبات هيدرو ليكي منظور گردد . اندازه گيرهاي آلترا سو نيك نيز اخيراً وارد بازار شده اند كه مزاياي بهتري دارند . از جمله دقت در اندازه گيري و عدم ايجاد افت فشار را مي توان نام برد . و ) شير هواي دو طرفه ( D.A.V   ) اين شير هم قابليت خروج هوا از لوله و هم قابليت ورود هوا به خط لوله در مواقعي كه فشار كمتر از فشار اتمسفر گردد ، را دارد . عمدتاً با انجام محاسبات و آناليز ضربه قوچ در خطوط انتقال متصل به پمپ هاي مذ كور در صورت احتمال ايجاد فشار منفي ، نصب شير هواي دو طرفه مؤ ثر است . ز ) شير كنترل جريان ( FKOW   CONTROL   VALVE   ) اين نوع شير براي تنظيم ميزان جريان است . به عنوان نمونه اگر شير بر روي دبي 40 ليتر در ثانيه تنظيم گردد ، امكان عبور دبي بيشتر ، به وجود نمي آيد و با افزايش دبي شير مذكور به طور خود كار افت فشار ايجاد مي نمايد و دبي را به طور ثابت نگه مي دارد .
براي شرايطي كه تراز سطح آب چاه با تغييرات زياد همراه باشد و همچنين شرايطي كه چندين پمپ شناور از طريق يك كلكتور ، آب را پمپاژ نمايد ، قرار دادن شير قوق ضروري مي باشد و به اين ترتيب با تغيير تراز سطح آب يا خاموش شدن تعدادي از پمپ ها و تغيير ميزان افت فشار و ارتفاع پمپاژ ، شير مذكور در حد لازم افت فشار يجاد خواهد كرد و در نتيجه ميزان دبي و نقطه عملكرد پمپ همچنان ثابت باقي خواهد ماند . اين نوع شيرها معمولاً گران قيمت مي باشند و فقط در شرايط ضروري مورد استفاده  قرارمي گيرد . ي ) شير قطع و وصل اين شير كه پس از قرار گرفتن همه تجهيزات درخروجي پمپ قرار مي گيرد براي قطع و وصل جريان آب پيش بيني مي شود . تعميرات پمپ شناور و همچنين تجهيزات مكا نيكال سر چاه مستلزم قطع جريان آب است كه از طريق اين شير صورت مي گيرد . همچنين براي ايجاد افت فشار و تنظيم جريان پمپاژ به روش غير خود كار نيز از طريق اين شير امكان پذير است . نوع شير مورد استفاده شير هاي ( GLIB     VALVE   ) يا شير هاي پروانه اي ( B.F.V  ) مي باشد . شير هاي قطع وصل ( GATE   VALVE  )  براي اين قسمت اصلاً منا سب نيستند به دليل اينكه قابليت تنظيم جريان آب و ايجاد افت فشار را در شرايط مناسب ندارند ودر حالت نيم بسته دچار فر سودگي و خو رد گي مي گردد . ح ) شير يكطرفه ( CHCK    VALVE  )   اين شير عبور جريان آب را فقط در يك جهت ممكن مي سازد . لذا براي جلو گيري از بر گشت جريان خط لوله پمپاژ اين نوع شير قرار داده مي شود . ط ) شير اطمينان يا شير ضربه گير : در موقع خاموش شدن پمپ هاي شناور فشارهاي اضافي ناشي از امواج ضربه آبي  به وجود مي آيد . شير هاي اطمينان ( RELIF   VALVE   )  عمدتاً براي پيشگيري از فشار ما كزيمم ايجاد شده مي باشد . به اين صورت كه با افزايش فشار داخل لوله ، شير مذكور به طور خود كار باز مي شود و آب را به بيرون از خط منتقل مي سازد . نوع دوم شير هاي ضربه گير ( SURGE  DISIPATOR  ) مي باشند كه مشابه شيرهاي اطمينان عمل كرده و آب را از درون خط لوله به بيرون هدايت مي كند . با اين تفاوت  كه در اين نوع شيرها فرمان خود كار با ايجاد فشار منفي صادر مي شود . به اين صورت كه در هنگام خاموش شدن پمپ شناور موج منفي از خروجي پمپ آغاز شده و بسرعت از پمپ دور مي شود و فشار منفي در نزديكي پمپ حاصل شده و شير مذكور باز مي شود . در هنگام برگشت موج كه فشار مثبت را به همراه دارد شير مذكور به طور كامل باز بوده و آب را به بيرون از خط منتقل مي سازد . ظ ) الكترو پمپ شناور : اين الكترو پمپ داخل چاه قرار گرفته آب را به مخزن زميني پمپ مي نمايد

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات