Waste Management

             
Waste Management
شنبه ، 7 مرداد 1391 ، 17:46

Waste Management

 

مقدمه

در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی موجود در سطح روستاهای کشور تجمع پسماندها و پراکندگی آنهادر سطح حریم روستایی و نواحی پیرامون آنها میباشد که لزوماً توجه به آن بسیار ضروری است.

در این میان پسماندهای کشاورزی عمده ترین اجزای پسماندهای روستایی را تشکیل می دهند . این پسماندها

براساس تعاریف ارایه شده در قانون مدیریت پسماندها؛ شامل فضولات ، لاشه حیوانات ، محصولات کشاورزی فاسد یاغیرقابل مصرف و ..... می شوند . براساس ماده هفت قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماندهای عادی وکشاورزی در مناطق روستایی به عهده دهیاری ها ودرخارج از حریم شهرها وروستاها به عهده بخشداری ها می باشند.

مواد آلی به علت اثر سازنده ای که بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک دارند، به عنوان یکی از ارکان باروری خاکها شناخته شده اند . خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک از نظر مواد آلی بسیار فقیر هستند . مقدار مواد آلی در بیش از 60 درصد خاکهای زیر کشت در ایران کمتر از یک درصد و در بخش قابل توجهی از آنها کمتر از نیم درصداست. با توجه به اینکه دستیابی به عملکرد بالقوه خاکهای تحت کشت بدون تأمین مواد آلی کافی در خاک امکان پذیرنمی باشد، لذا مطالعه کلیه راههایی که بتوان مواد آلی را در خاک افزایش داده و یا مواد آلی موجود در آن را حفظ نمود ؛از اولویت خاصی برخوردار می باشد.

از میان روش های مختلف مطرح در سیستم مدیریت پسماندهای روستایی، بازیافت این پسماندها درقالب فرآیند تولیدکمپوست، یکی از مناسب ترین روش های دفع این ضایعات می باشد . تولید کمپوست در واقع یک فرآیند تجزیۀ بیولوژیکی است که در طی آن م واد زائد آلی و فساد پذیر تحت شرایط هوازی یا بی هوازی به مواد آلی مفید برای گیاهان تبدیل می شوند. در واقع نوعی از فرآیند تولیدکمپوست، به شکل ساده وسنتی، از قرنها پیش توسط کشاورزان و باغداران در سراسرجهان مورد استفاده قرار می گرفته است . بدین صورت که پسماندها ی گیاهی و فضولات حیوانی به شکل توده هایی برروی هم انباشته شده ویا دردرون حوضچه هایی ریخته می شدند تا دراثرفعالیت طبیعی میکروارگانیسمها تجزیه و در نهایت برای کاربری های کشاورزی مورداستفاده واقع شوند.

مدت زمان لازم برای این فرآیندها معمولا بیش از شش ماه بوده وبطور سنتی، بجز پوشاندن توده ها با لایه ای نازک ازخاک و یا یکی دوبار زیرورو کردن در سال؛ هیچ کنترل ویژه ای برروی آنها صورت نمی پذیرد.

در مزارع و روستاها ی کشورمان باتوجه به آنکه نوع مواد قابل کمپوست در ارتباط با تعداد جمعیت، نوع روش کشاورزی و دامداری، رژیم غذایی، آداب اجتماعی، اوضاع اقتصادی و شرایط اقلیمی هر منطقه متفاوت است ، باید مقوله تولید کمپوست با دیدی علمی و کارشناسانه مورد توجه قرارگیرد.

کمپوست روستایی از فضولات حیوانی (دامی)،بقایای کشاورزی ودیگر مواد مشابه تهیه می گردد . نیروهای کارآموزش دیده و ماهردرروستاها، کشاورزان را با مزایا وروش آماده سازی کمپوست آشنا می کنند.

با توجه به امکانات موجود در روستاهای کشور، توجیه فنی – اقتصادی و سهولت عملکرد، تولید بیوکمپوست به روش خانگی یا به کمک کرم ها (ورمی کمپوست ) در بسیاری از این مناطق، مناسب و عملی م ی باشد . بیوکمپوست ( کود کمپوستی که فقط از پسماندهای آلی منشاء می گیرد) شامل بخش آلی زباله ها (مواد زائد آلی خانگی جداسازی شده از مبدأ) و پسماندهای باغ ها و مزارع (عمدتاً باقیماندۀ برگها و ضایعات کشاورزی می باشد.

از این رو و به منظور توسعه و بهبود سیستم های تولید ک مپوست درسطح روستاها، حوزه معاونت امور دهیاریهای سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور؛ اقداماتی را جهت بازیافت ودفع پسماندهای آلی از طریق دهیاریها درمناطق روستایی درقالب تولید بیوکمپوست خانگی، آغاز نموده است.

درمقاله حاضر، شرح مختصری از مشخصات کلی وانواع روش ها و مراحل ساخت کمپوست خانگی و ورمی کمپوست درروستاها ارایه شده است.

اهمیت تولید بیوکمپوست در روستاها به طور کلی فواید اصلی استفاده از بیوکمپوست در روستاها را م یتوان به صورت زیر خلاصه نمود: تهیۀ کمپوست به روش خانگی و نیز ورمی کمپوست نسبت به سایرروشها زمین بسیار کمی برای آماد ه سازی و بازیافت نیاز دارد.

این روش تأثیر بسیار مثبتی برحفظ محیط زیست و بهداشت روستا و کاهش آلودگ یها خواهد داشت.

بیوکمپوست رطوبت ودرجه حرارت خاک را متعادل نموده، و همچنین از فرسایش خاک جلوگیری می کند.

محصول نهایی با ارزش بوده و برای اهالی روستا سوددهی خواهد داشت. بیوکمپوست حاصله رشد گلها، سبزیجات، درختچه ها و گیاهان زراعی و باغی را تقویت نموده و بعنوان اصلاح کنندۀ خاک بکار میرود.

انتخاب موادقابل کمپوست تجربیات نشان داده است که بهترین انتخاب برای مواد قابل کمپوست شامل : خرده های علف ، برگ، چمن وعلف خشک، ضایعات کشاورزی ، پسماند سبزیجات، علفهای هرز غیرسمی، فضولات دامی (گاو وگوسفند)، بقایای هرس باغات ، خاک اره و سایر ترکیبات مشابه می باشد و دراین بین بدترین انتخاب شامل موارد زیر است:

قطعات گوشت ،چربیها وروغن، گیاهان آفت دار، علفهای هرز سمی، گیاهان آغشته به قارچ کش و سموم شیمیایی (درصورتی که کمتر از یک ماه از سم پاشی گذشته باشد) .مواد افزودنی موادافزودنی به آن دسته موادی گفته می شود که به توده کمپوست جهت کمک به بهبود فرآیند کمپوست سازی اضافه می شود . برای کمک به کمپوست سازی؛ مواداولیه با نیت روژن بالا همانند فضولات حیوانی و همچنین موادافزودنی با کربن بالا همانند خاک اره، کاه، تراشه چوب موردنیاز است.

اندازه ذرات مسئله مهمی است که باید درنظرگرفته شود . موادافزودنی باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا اجازه جریان0 تا 2 اینچ / هوا را درداخل توده کمپوست بدهند البت ه نه آنقدر که توده راسردنمایند . محدوده اندازه ذرات این مواد از 25با توجه به شرایط پیشنهاد می شود.

 

برگرفته از سایت مهندسی بازیافت

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات