الف) نيتروژن دهي جامد

             
الف) نيتروژن دهي جامد
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
شنبه ، 26 آذر 1390 ، 21:05

اصول كلي كار اين فرآيند شبيه كربن دهي  جامد است. از تركيبات آلي نيتروژن دار مخصوص به عنوان منبع  توليد كننده نيتروژن مورد نياز، ‌استفاده مي كنند. ابتدا قطعات را همراه با نيتروژن دهنده در جعبه هاي  شيشه اي،‌ سراميكي و يا آلومنيومي بسته بندي  كرده و سپس توسط  كوره مناسب  حرارت مي دهند. حرارت دادن باعث مي شود تركيبات ياد شده  با يكديگر  واكنش انجام داده و در دماي  نيتروژن دهي يعني در حدود 570 درجه سانتي گراد، ‌پس از تجزيه شدن، نيتروژن اتمي  آزاد كنند. ضخامت لايه نيتروژن دهي تأثيربسزايي بر روي  زمان نيتروژن دارد. كه با توجه به ضخامت لايه مورد نياز،‌ زمان نيتروژن دهي بين 2 تا 16 ساعت متغير است.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات