محدوديت هاي فرآيند جوشكاري GMAW:

             
محدوديت هاي فرآيند جوشكاري GMAW:
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
دوشنبه ، 2 آبان 1390 ، 21:52

   اين فرآيند جوشكاري داراي مزيت هاي فراواني است ، ولي در كنار اين مزيت ها داراي محدوديت هايي نيز مي باشد كه مهمترين اين محدوديت ها عبارتند از :

1.وسايل و تجهيزات اين فرآيند جوشكاري پيچيده تر بوده و در نتيجه حمل و نقل مشكل خواهد بود.

2.تجهيزات اين فرآيند گران بوده و هزينة تعمير و نگهداري دستگاه هاي اين فرآيند بالا مي باشد.

3.دستگاه داراي تورچ كوتاه مي باشد.

4.تنوع در انواع الكترود يا سيم جوش وجود ندارد.

5.قوس نيازمند حفاظت در مقابل باد مي باشد ، زيرا باد باعث منحرف كردن گاز پوششي يا محافظت كننده از قوس مي گردد.

6.تورچ جوشكاري بايد نزديك بكار باشد ، در نتيجه كاربرد اين فرآيند در بعضي موارد نسبت به انواع جوشكاري هاي ديگر مشكل است.

7.سرعت سرد شدن جوش به علت عدم وجود لاية سرباره سريع تر از روش هاي قوسي با محافظت سرباره است ، در نتيجه ممكن است خواص متالورژيكي و مكانيكي فلز جوش را تغيير دهد.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات