مزاياي فرآيند جوشكاري GMAW :

             
مزاياي فرآيند جوشكاري GMAW :
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
دوشنبه ، 2 آبان 1390 ، 21:51

اين فرآيند جوشكاري نسبت به ديگر فرآيندهاي قوسي ديگر مانند SMAW مزاياي زيادي دارد كه به شرح زير مي باشد :

1.اين فرآيند طوري است كه مي تواند در مورد بيشتر فلزات مغناطيسي مفيد باشد.

2.اتوماسيون يا روباتيك كردن اين فرآيند به دليل پيوسته بودن الكترود و به علت طول قوس ثابت آسان مي باشد.

3.تمركز قوس الكتريكي به علت توان بر سطح بالا زياد مي باشد ، بنابراين امكان جوشكاري ورق هاي نازك و حالت هاي غير تخت راحت تر است و پيچيدگي و تابيدگي كمتر ، سرعت و نفوذ ، بيشتر خواهد بود.

4.در اين فرآيند ميزان جرقه نسبتاً كم است.

5.سيم جوش بطور مستمر تغذيه مي گردد ، بنابراين زمان براي تعويض الكترود صرف نمي شود.

6.اين فرآيند مي تواند به راحتي در تمام وضعيت ها استفاده شود.

7.حوضچة مذاب و قوس الكتريكي به راحتي قابل مشاهده است.

8.سرباره حذف شده يا بسيار نازك است.

9.از الكترود با قطر نسبتاً كم استفاده مي شود كه باعث چگالي جريان بالاتري مي گردد.

10.       درصد بالايي از الكترود يا سيم جوش در منطقة اتصال رسوب مي كند.

11.       سرعت هاي انتقال سريع تر و ميزان رسوب بالاتري نسبت به نوع جوشكاري دستي TIG دارد.

عمق نفوذ جوش بيشتر از فرآيند SMAW است ، در نتيجه اجازه مي دهد كه جوش كوچكتر با استحكام مورد نظر بوجود آيد.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات