تجهيزات و لوازم ضروري براي فرآيند جوشكاري GMAW :

             
تجهيزات و لوازم ضروري براي فرآيند جوشكاري GMAW :
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
دوشنبه ، 2 آبان 1390 ، 21:50

   وسايلي كه در اين فرآيند جوشكاري مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از :

1.منبع نيرو ( تأمين كنندة انرژي براي ذوب الكترود )

2.دستگاه تغذية سيم جوش

3.كابل جوشكاري

4.تورچ جوشكاري ( انبر جوشكاري )

5.قسمت تأمين كنندة گاز محافظ

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات