دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

گزارش کار آز-فیزیک 2
نوشته شده توسط نادر خلیق   
دوشنبه ، 6 آبان 1387 ، 20:20

هدف آزمايش :

1) مطالعه قانون اهم در يك مدار ساده الكتريكي

2) بررسي رابطه بين مقاومت و جريان در مدارهايي كه شامل تعدادي مقاومت بطور سري و موازي مي‌باشد.

 

تئوري آزمايش ‌: 1) اندازه‌گيري اختلاف پتانسيل و جريان در يك مدار الكتريكي 2) بستن مقاومت‌ها بطور سري و موازي 3) بستن مقاومت‌ها به صورت مختلط 4) تحقيق قانون اهم

 

وسايل آزمايش  : يك منبع تغذيه با ولتاژ متغير- آوومتر  A.V.Oـ 3 مقاومت با مقادير متفاوت ـ چند رشته سيم رابط.

 

روش آزمايش : به وسيله دستگاه A.V.O سنجي كه در اختيار داريم مي‌توان اختلاف پتانسيل الكتريكي بر حسب ولت V و مقدار مقاومت را بر حسب اهم (    ) و بر شدت جريان را برحسب آمپر (A ) نشان مي‌دهد.

با عوض كردن سيم‌هاي وصل شونده به دستگاه مي‌توانيم آمپرمتر يا ولتمتر يا اهم متر داشته باشيم كه براي اندازه‌گيري اختلاف پتانسيل بين دو نقطه ولتمتر بايد به صورت موازي بين 2 نقطه و براي اندازه‌گيري شدت جريان، آمپرمتر بايد به صورت سري در مدار قرار گيرد.

 

 

بستن مقاومت‌ها به صورت سري و موازي :

اگر دو سر ابتدا و انتهايي 2 مقاومت را به منبع تغذيه وصل كنيم گوييم مقاومت‌ها به صورت موازي بسته شده است كه در اين حالت اختلاف پتانسيل 2 در تمام مقاومت‌ها با سيم برابر مي‌باشد و شدت جريان كل مدار برابر با مجموع شدت جريان 2 در تك‌تك مقاومت‌ها مي‌باشد (                                                ) و اگر مقاومت‌ها را پشت سر هم به هم وصل كنيم و بعد سر ابتدا و انتهايي را به منبع تغذيه وصل كنيمم در اين حالت گوييم مقاومت‌ها را به صورت سري بسته‌ايم و در اين حالت گوييم مقاومت‌ها را به صورت سري بسته‌ايم و در اين حالت شدت جريان تك تك مقاومت‌ها با هم برابر و مجموع اختلاف پتانسيل 2 در مقاومت‌هاي به هم وصل شده برابر اختلاف پتانسيل كل صادر مي باشد. (                                ) بستن مقاومت‌ها به صورت مختلط ( سري و موازي ) براي نمونه 2 مقاومت را به صورت موازي بسته و مقاومت سوم را به صورت سري به مقاومت سوم مي‌بنديم، بور به وسيله‌ي آوومتر اختلاف پتانسيل مقاومتهاي موازي را اندازه و بعد اختلاف پتانسيل دو سر مقاومت سري را اندازه گرفته و بعد اختلاف پتانسيل كل مدار را اندازه گرفته و مي‌‌بينيم كه اختلاف پتانسيل مقاومت سري به اضافه مقاومت موازي برابر اختلاف پتانسيل كل مدار مي‌شود.

و بعد به وسيله‌ي آوومتر شدت جريان مقاومت اول را كه موازي هستند اندازه گرفته و بعد شدت جريان مقاومت دوم را اندازه گرفته و بعد شدت جريان مقاومت سري را اندازه گرفته و مي‌بينيم كه شدت جريان مقاومت سري برابر با مجموع شدت جريان مقاومتهاي موازي است.

تحقيق قانون اهم :    

ابتدا يك مقاومت مجهول R را انتخاب و آن را به صورت سري با آمپرمتر و موازي با ولتامتر بسته و دو سر مقاومت را به يك منبع تغذيه‌ي با ولتاژ متغيير وصل مي‌كنيم و بعد چند ولتاژ متفاوت با اختلاف ثابت را به مدار اعمال مي‌كنيم و بعد اعدادي كه آمپرمتر مي‌دهد را ثبت مي‌كنيم كه مي‌بينيم افزايش ثابتي دارد يعني با افزايش ولتاژ آمپر نيز به نسبت معيني افزايش مي‌يابد كه اين همان قانون اهم مي باشد و رابطه‌ي  را بدست مي‌آيد.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات