کتاب کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS

             

کتاب کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS

 

 

 

 

 

کتاب کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS، مشتمل بر 12 فصل، 1620 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Fundamentals of ANSYS

Chapter 3: Fundamentals of Discretization

Chapter 4: ANSYS Preprocessor

Chapter 5: ANSYS Solution and Postprocessing

Chapter 6: Finite Element Equations

Chapter 7: Use of Commands in ANSYS

Chapter 8: Linear Structural Analysis

Chapter 9: Linear Analysis of Field Problems

Chapter 10: Nonlinear Structural Analysis

Chapter 11: Advanced Topics in ANSYS

Chapter 12: List of Problems Solved

لیست مسائلی که در این کتاب بطور کامل حل و تشریح شده است، عبارتند از:

 • ANSYS Solution of a Two-dimensional Differential Equation with Linear Triangular Elements
 • ANSYS Solution of a Two-dimensional Differential Equation with Linear Quadrilateral Elements
 • Plane Stress Analysis with Linear Triangular Elements
 • Plane Stress Analysis with Linear Quadrilateral Isoparametric Elements
 • Elongation of a Bar Under Its Own Weight Using Truss Elements
 • Analysis of a Truss Structure with Symmetry
 • Analysis of a Slit Ring
 • Elongation of a Bar Under Its Own Weight Using 3-D Elements
 • Plane Stress Analysis of a Plate with a Circular Hole
 • Plane Stress Analysis of a Composite Plate Under Axial Tension
 • Plane Strain Analysis of a Bi-material Cylindrical Pressure Vessel Under Internal Pressure
 • Deformation of a Bar Due to Its Own Weight Using 2-D Axisymmetric Elements
 • Analysis of a Circular Plate Pushed Down by a Piston Head Using 2D Axisymmetric Elements
 • Static Analysis of a Bracket Using Shell Elements
 • Analysis of a Circular Plate Pushed Down by a Piston Head Using Solid Brick and Shell Elements
 • Analysis of an Axisymmetric Shell with Internal Pressure Using Shell Elements
 • Analysis of a Layered Composite Plate Using Shell Elements Linear Buckling Analysis of a Plate
 • Thermomechanical Analysis of an Electronic Package
 • Fracture Mechanics Analysis of a Strip with an Inclined Edge Crack
 • Modal Analysis of a Bracket
 • Vibration Analysis of an Automobile Suspension System
 • Harmonic Analysis of a Bracket
 • Harmonic Analysis of a Guitar String
 • Dynamic Analysis of a Bracket
 • Impact Loading on a Beam
 • Dynamic Analysis of a 4-bar Linkage
 • Heat Transfer Analysis of a Tank/Pipe Assembly
 • Heat Transfer Analysis of a Window Assembly
 • Transient Thermomechanical Analysis of an Electronic Package
 • Transient Thermomechanical Analysis of a Welded Joint
 • Radiation Heat Transfer Analysis of a Conical Fin
 • Moisture Diffusion Analysis of an Electronic Package
 • Large Deformation Analysis of a Plate
 • Postbuckling Analysis of a Plate with a Hole
 • Plastic Deformation of an Aluminum Sphere
 • Plastic Deformation of an Aluminum Cylinder
 • Stress Analysis of a Reinforced Viscoelastic Cylinder
 • Viscoplasticity Analysis of a Eutectic Solder Cylinder
 • Combined Plasticity and Creep Analysis of a Eutectic Solder Cylinder
 • Contact Analysis of a Block Dropping on a Beam
 • Simulation of a Nano-indentation Test
 • Analysis of a Sandwich Panel Using Constraint Equations
 • Submodeling Analysis of a Square Plate with a Circular Hole
 • Substructuring Analysis of an Electronic Package
 • GUI Development Demonstration

 

جهت دانلود کتاب کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS، بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS

کتاب کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS

کتاب کاربردها و روش اجزاء محدود در مهندسی با استفاده از نرم افزار ANSYS

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات