اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)

             

اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)

 

 

 

 

 

اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)، چاپ دوم، بیش از 1400 منحنی تنش کرنش را از منابع معتبر در خود جمع آوری نموده است. ارائه این منحنی ها به صورت نرمال به شناسایی و مقایسه میان مواد کمک می نماید. تمامی این دیاگرام ها از سیستم متریک تبعیت می کنند و در برخی از آنها سیستم اینچی نیز گنجانده شده است. برای تمامی دیاگرام ها اطلاعاتی چون: تعیین استاندارد، منبع اصلی منحنی، خواص مکانیکی، وضعیت نمونه، نرخ کرنش، دمای آزمون و ترکیب آلیاژ به صورت زیر نویس داده شده است. این دیاگرام ها به منظور دستیابی سریع به اطلاعات به صورت مرتب و منطقی در کتاب چیده شده اند. این کتاب مرجع مشتمل بر 809 صفحه، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر و دیاگرام به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Representation of Stress-Strain Behavior

Ferrous Metals

 • Cast Iron (CI)
 • Carbon Steel (CS)
 • Alloy Steel (AS)
 • High-Strength Steel (HS)
 • Stainless Steel (SS)
 • Tool Steel (TS)

Nonferrous Metals

 • Cast Aluminum (CA)
 • Wrought Aluminum (WA)
 • Aluminum Laminates (LA)
 • Copper (Cu)
 • Magnesium (Mg)
 • Nickel (Ni)
 • Reactive and Refractory Metals (RM)
 • Titanium (Ti)
 • Pure Metals and Miscellaneous Alloys (MA)
 • Alloy Index
 • UNS Index

جهت دانلود اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)

اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)

اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات