پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری با شرایط فنر انتقالی یا پیچشی در محل گره های تکیه گاهی با استفاده از نرم افزار MATLAB

             

پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری با شرایط فنر انتقالی یا پیچشی در محل گره های تکیه گاهی با استفاده از نرم افزار MATLAB

 

 

 

 

اين پروژه براي تحليل تير سراسري با هر تعداد دهانه و هر نوع شرايط بارگذاري قائم (منفرد يا گسترده) و لنگر متمركز در محل گره ها كاربرد دارد. روند تحليل بر مبناي روش تحليل ماتريسي سازه ها بر مبناي سختي قرار دارد. كد برنامه بر اساس زبان برنامه نويسي نرم افزار متلب مي باشد. در اين پروژه امكان لحاظ تكيه گاه هاي ارتجاعي انتقالي در محل تكيه گاه هاي داخلي و نيز لحاظ تكيه گاه ارتجاعي دوراني در محل تكيه گاه هاي ابتدايي و انتهايي وجود دارد. در اين پروژه اگر بخواهيم كه تكيه گاه هاي مياني صلب در نظر گرفته شوند (بدون نشست)، بايد سختي فنرهاي مرتبط با آنها را بسيار زياد وارد نماییم (مثلا 10 به توان 20). اما امكان در نظر گرفتن شرايط واقعي تكيه گاه هاي ابتدايي و انتهايي ميسر است (مثلا گيردار يا مفصلي). اين پروژه نيروهاي دو سر هر عضو را در مختصات محلي و واكنش هاي تكيه گاهي را در مختصات كلي ارائه می نماید. نيروي دو سر هر عضو شامل نيروي برشي و لنگر خمشي مي باشد...

پروژه تحلیل تیر سراسری با شرایط فنر انتقالی یا پیچشی در محل گره های تکیه گاهی با نرم افزار MATLAB، مشتمل بر 13 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر، کد برنامه متلب و... با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • تشريح برنامه
 • قابليت هاي برنامه
 • ورودي برنامه
 • ماتريس شرايط تكيه گاه هاي ابتدايي و انتهايي از نظر عملكرد
 • ماتريس شرايط كل تكيه گاه هاي تير از نظر محل قرارگيري
 • ماتريس بارگذاري تير در محل گره ها
 • ماتريس نيروهاي گيرداري حاصل از نيروهاي روي اعضاء
 • ماتريس معين كننده گره هاي ابتدايي و انتهايي هر عضو تير سراسري
 • ماتريس مختصات گره هاي تير از مبدا (تكيه گاه ابتدايي)
 • ماتريس مشخصات مكانيكي و هندسي اعضاء
 • ماتريس مشخص كننده سختي هاي انتقالي و دوراني فنرها
 • كد برنامه
 • مثال
 • دستگاه مختصات کلی و محلی

جهت دانلود پروژه تحلیل تیر سراسری با شرایط فنر انتقالی یا پیچشی در محل گره های تکیه گاهی با نرم افزار MATLAB، بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری با شرایط فنر انتقالی یا پیچشی در محل گره های تکیه گاهی با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری با شرایط فنر انتقالی یا پیچشی در محل گره های تکیه گاهی با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری با شرایط فنر انتقالی یا پیچشی در محل گره های تکیه گاهی با استفاده از نرم افزار MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات