دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

منحني هاي تنش و کرنش (کششي)
- آموزش کشش
ساده ترين بارگذاري آموزش کشش يک بعدي است منحني تنش - کرنش بيانگر عملکرد نمونه است که در آن بار به طور يکنواخت تا شکست افزايش مي يابد.
منحني هاي تنش – کرنش معمولاً به صورتهاي زير ارايه مي شوند:
1) منحني هاي تنش « مهندسي» - کرنش که در آنها ابعاد اوليه نمونه ها در اکثر محاسبات بکار مي روند.
2) منحني هاي تنش « واقعي» - کرنش که در آنها ابعاد لحظه اي نمونه در هر نقطه در طي آزمون در محاسبات استفاده مي شوند. اين نتايج در منحني هاي واقعي بالاتر از منحني هاي مهندسي هستند و بخصوص در قسمتي از منحني که کرنش بيشتر دارد ديده، مي شوند.
براي ثبت آزمون کشش، منحني تنش « مهندسي» - کرنش از اندازه گيري هاي بار- افزايش طول در روي نمونه آزمايشي استفاده مي شود (شکل 1). تنش مهندسي، S، که در منحني تنش – کرنش رسم شده است، تنش طولي متوسط در نمونه کششي است و از تقسيم بار، P، بر سطح مقطع اوليه نمونه A0 بدست مي آيد:
(1)
کرنش، e، که در منحني تنش مهندسي – کرنش، کرنش خطي متوسط است و از تقسيم افزايش طول سنجش نمونه، ، بر طول اوليه L0، بدست مي آيد.
(2)
چون تنش و کرنش از تقسيم بار و افزايش طول بر مقادير ثابت به دست مي آيند، منحني بار- افزايش طول، شبيه منحني تنش مهندسيکرنش است. اين دو منحني غالباً به جاي هم استفاده مي شوند. مجذور طول نيرو
واحدهاي تنش هستند و کرنش واحد ندارد. محور کرنش منحني ها معمولاً بر حسب in/in يا mm/mm است و تنها به صورت يک عدد خالص نيست. گاهش کرنش به صورت درصد افزايش طول نيز بيان مي شود.
شکل منحني تنش- کرنش و مقادير مربوط به نقاط روي منحني تنش – کرنش فلز به موارد زير بستگي دارد:
1) ترکيب شيميايي 2) عمليات حرارتي و بهنيه سازي 3) سابقه قبلي تغيير شکل مومسان
4) نرخ کرنش آزمون 5) دما 6) جهت و موقعيت تنش وارده نسبت به ساختار نمونه آزمايشي
7) اندازه و شکل
پارامترهاي مورد استفاده براي توصيف منحني تنش- کرنش يک فلز استحکام کششي، استحکام تسليم يا نقطه تسليم، استحکام کششي نهايي، درصد افزايش طول و کاهش سطح مقطع هستند. سه پارامتر اول، پرامترهاي استحکام هستند و دو مورد آخر انعطاف پذيري را نشان مي دهند.
بارگذاري کامل يک نمونه از بار اوليه تا شکست را نشان مي دهد. اين منحني، يک منحني کامل (full
range) است. غالباً منحني هاي مهندسي پس از نقطه تسليم 0.2% قطع مي شوند.
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات