نیما صفایی صفحه شخصي
نیما صفایی
1942
آفلاین
5 سالها
5 سالها
0

اطلاعات تماس

نیما صفایی
نیما
صفایی
65
دانشجوي كارشناسي ارشد
ریاضی کاربردی
تحقیق در عملیات
چمران
سراسري
88
دانشجويي
خوزستان
اهواز

ليست دوستان

شما با كاربر ديگري ارتباط نداريد