صفحه مشخصات کاربری نیما صفایی
نیما صفایی
2658
آفلاین
7 سال قبل
7 سال قبل
0

اطلاعات کاربر

نیما صفایی
نیما
صفایی
65
دانشجوي كارشناسي ارشد
ریاضی کاربردی
تحقیق در عملیات
چمران
سراسري
88
دانشجويي
خوزستان
اهواز

تماس ها

این کاربر اخیراً ارتباطی نداشته است.