دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

نگهدارری بهره ور جامع TPM و مدلهای تلفیقی آن با تکنیکها و سیستمهای کیفیت

امروزه مؤسسات متعددی ازTPM و تکنیکها و سیستمهای کیفیت در راستای ارتقای سطح عملکرد فرآیندهای تولیدی خود بهره می گیرند . این درحالیست که استفادهء منحصر به فرد هریک از روشهای مزبور به تنهایی نمی تواند پاسخگوی بقا یا رشد سازمانها گردد . این مقاله ضمن تشریح ارتباط میان نگهداری ، کیفیت و عملکرد سیستمهای تولیدی، به معرفی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه مدلهای تلفیقی  TPM و تکنیکها و سیستمهای کیفیت نظیر TQM و JIT و TQC و EFQM و LETQMEX و غیره می پردازد . مزیتها و محدودیتهای روش تلفیقی از موارد دیگری است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد. از جمع بندی مطالب عنوان شده چنین به نظر می رسد که اوّلاً TPM از اصول ضروری برای رسیدن به اهداف نهایی سیستمهای تولیدی بشمار می آید و دوّم آنکه به دلیل رابطهء نزدیک آن با سیستمها و تکنیکهای کیفیت، نباید بطور مجزا و به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

دانلود کامل مقاله

 

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات