تفکیک طبقه بندی بین المللی استانداردهاتفکیک طبقه بندی

             

تفکیک طبقه بندی بین المللی استانداردهاتفکیک طبقه بندی

ساختاری را برای کاتالوگهای استاندارهای بی ن المللی، (ICS) طبقه بندی بین المللی استان داردها منطقه ای و ملی و سایر مدارک الزامی ارایه می دهد و مبنایی برای نظم بخشیدن به این استانداردها می باشد. این طبقه بندی ممکن است برای استانداردها و مدارک الزامی در پایگاه داد ه ها، کتابخانه ها و ... نیز به کار گرفته شو د . این طبقه بندی، تسهیلاتی را برای نظ م بخشی به اطلاعات و ابزارهای چیدمانی مانند کاتالوگها، لیستهای انتخابی، فهرست کتا ب ها و پایگا ه داده ها، روی رسان ه های مغناطیسی و نوری به منظور انتشار استانداردهای بی ن المللی، منطقه ای و ملی و سایر م  دارک الزامی در سطح جهانی فراهم میکند.

به منظور هماهنگی و نزدیکی طبق ه بندی ارائه شده برای کمیت ه های ملی استاندارد کمیته های ملی 19 گانه - و طبقه بندی بین المللی استاندارد و نظم بخشیدن به فهرست استانداردهای ملی ایران با توجه به قوانین سازمان بین المللی استاندارد، باید ارتباطی منسجم بین این دو نوع طبق ه بندی در نظر گرفته شود.

دانلود
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات