دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

تفکیک طبقه بندی بین المللی استانداردهاتفکیک طبقه بندی

ساختاری را برای کاتالوگهای استاندارهای بی ن المللی، (ICS) طبقه بندی بین المللی استان داردها منطقه ای و ملی و سایر مدارک الزامی ارایه می دهد و مبنایی برای نظم بخشیدن به این استانداردها می باشد. این طبقه بندی ممکن است برای استانداردها و مدارک الزامی در پایگاه داد ه ها، کتابخانه ها و ... نیز به کار گرفته شو د . این طبقه بندی، تسهیلاتی را برای نظ م بخشی به اطلاعات و ابزارهای چیدمانی مانند کاتالوگها، لیستهای انتخابی، فهرست کتا ب ها و پایگا ه داده ها، روی رسان ه های مغناطیسی و نوری به منظور انتشار استانداردهای بی ن المللی، منطقه ای و ملی و سایر م  دارک الزامی در سطح جهانی فراهم میکند.

به منظور هماهنگی و نزدیکی طبق ه بندی ارائه شده برای کمیت ه های ملی استاندارد کمیته های ملی 19 گانه - و طبقه بندی بین المللی استاندارد و نظم بخشیدن به فهرست استانداردهای ملی ایران با توجه به قوانین سازمان بین المللی استاندارد، باید ارتباطی منسجم بین این دو نوع طبق ه بندی در نظر گرفته شود.

دانلود
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات