دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

طراحي و ساخت شاخص سنج چرخ هاي محرك

اخيرا مطالعات فراواني براي تجزيه و تحليل رفتار چرخ و بررسي نيروهاي موثر بر چرخ صورت پذيرفته است و قدرت محاسباتي رايانه ها به طور وسيعي افزايش پيدا كرده است و مدل هاي رايانه اي شبيه سازي شده بسياري در مورد رفتار چرخ انجام گرفته است . بنابراين مقايسه نتايج شبيه سازي ها با نت ايج آزمايشگاهي قابل اعتماد، احساس مي شود . در آزمايش هاي صورت گرفته بر روي خودروها و وسايل نقليه اي كه داراي چرخ محرك مي باشند معمولا براي بدست آوردن نيرو هاي روي چرخ و همچنين مي زان انرژي مورد نياز ، آنها را مجهز به ابزارهاي اندازه گيري مختلف كرده و بسته به اندازه وسيله،در محيط هاي آزمايشگاهي قرار مي دهند . براي اندازه گيري شاخص هاي چرخ هر وسيله امكان مهيا كردن چنين محيطي دشوار است و بنابراين از روش تست چرخ به صورت تك استفاده شده كه بجاي حمل وسيله به محيط آزمايشگاه فقط يك چرخ را در آزمونگر قرار داده و شاخص هاي مورد نظر اندازه گيري مي گردد . نيروي گيرايي خالص و ٣٠ درصد، در سطوح مختل ف بار عمودي روي چرخ صورت پذيرفت و در نهايت گشتاور چرخ در غزشهاي مختلف از ١٣ ازده كششي چرخ در شرايط مختلف لغزش محاسبه گرديد . با وجه به آزمايش هاي صورت پذيرفته شاخص هاي چرخ در التهاي مختلف حركت اندازه يري اين آزمونگر وسيله اي مطمئن در تست چرخ معرفي گرديد

 

.
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات