دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

بررسي تغيير هندسه محفظه احتراق توربين گاز

در کار حاضر با استفاده از يک شبيه سازي عددي سه بعدي اثر يک تغيير هندسه در محفظة احتراق توربين گاز بررسي شده است . براي اين کار ابتدا هندسة اصلي تحليل شده و سپس هندسة جديد در نظر گرفته شده است . حل شده و نرخ واکنش از مدل (RNG) k −ε معادلات جريان در حالت مغشوش و با استفاده از مدل توربولانس مد نظر قرار گرفته است . توزيع دما، سرعت DO مگنوسن تخمين زده شده است . اثر تشعشع نيز با استفاده از مدل وکسرجرمي سوخت در محفظه و خروجي نمايش داده شده است. پارامترهاي مهم محفظه براي دو حالت مقايسه شده است .

 

 

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات