میکرو اتصالات

             

میکرو اتصالات

تکنولوژی سیستم های در ابعاد میکرو در حال حاضر گرایش جوانی است که در سال های اخیر در حال رشد و گسترش است و روز به روز از اهمیت بالا تری برخوردار می گردد. چرا که در آینده می توان بسیاری از پدیده ها را با استفاده از این تکنولوژی دگرگون کرد. پیشرفت های علمی در زمینه ی مهندسی برق و در مقابل آن رشد علم مکانیک، منجر به افزایش درجه ی اعتبار و اهمیت این بحث شده است. اهمیت این موضوع و کاربرد های تکنولوژی میکرو این را سبب می شود که علم ساخت و مونتاژ این مکانیزم های میکرو هم با اهمیت جلوه کند و شاخه ی اصلی این مبحث را در بر بگیرد. بنابراین متد های اتصال بصورت میکرو بسیار مهم هستند.

لینک دانلود  مقاله کامل به زودی ......
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات