دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

ماشین کاری الکتروشیمیایی

به این پروسه ماشین کاری آنودی نیزمیگویند.این پروسه ازنظرکیفیت رقیب پروسه EDMمیباشد.قوانینی که دراین پروسه استفاده میشود مدت زیادی در پروسه ابکاری برقی یاElectro platingاستفاده می شد.امادرECMعکس آبکاری برقی است.درآبکاری برقی عمل الکترولیز انجام میشود که درآن حرکت ماده راداریم.ماده ازروی الکترودکنده میشود وروی الکترود دیگری رسوب میکند اما درECMعکس آن است که قطعه کار به قطب مثبت وابزار به قطب منفی متصل است.ضمنا قطعه کار بایدرسانا باشد.ماشینکاری الکتروشیمیایی براده برداری الکتریکی مواد هادی بوسیله تجزیه مواددرقطب مثبت(آند)با جریان سریع الکترولیت که قطعه کار را از الکترود شکل دار جدا میکند صورت میگیرد.الکترولیت فیلترشده بادرجه حرارت کنترل شده بافشارپمپ میشود تاسیال با هدایت الکتریکی کنترل شده رابه فاصله باریک وکوچک ماشینکاری گپ برساند.

لینک دانلود  مقاله کامل به زودی ......
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات