دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
روش جدید ماشینکاری کاربِيدهاِي سمانته
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 17 خرداد 1393 ، 10:56

کاربِيدهاِي سمانته موادِي با استحکام بالا بوده که در گستره وسِيع تغِيِيرات دما مقاوم در برابر فرساِيش  مِي باشند. آنجا که خواص فوق موجب شده است تا روش هاِي سنتِي در ماشِينکارِي اِين مواد با نارساِيِي مواجه گردند لذا يافتن روش هاِي نوِين جهت ماشِينکارِي اِين مواد بسِيار سودمند مِي باشد. دراین مقاله از اسپارک بدون دِي الکترِيک به عنوان شکل خاصِي از سِيستم اسپارک جهت ماشِينکارِي اِين مواد استفاده شده است. دراِين مقاله مقاِيسهِ بِين براده بردارِي به روش هاِي "فرز اسپارک بدون دِي الکترِيک " و" فرزاسپارک با دِي الکترِيک نفت" و" اسپارک حفره ساز در دِي الکترِيک نفت " صورت گرفته است. نتاِيج نشان مِي دهدکه با در نظر گرفتن هزِينه و زمان ماشِينکارِي روش فرز اسپارک بدون دِي الکترِيک به صورت سه محوره بر روِي کاربِيد سمانته بسِيار سودمندتر از ساِير روش ها مِيباشد.  

http://www.hitekmfg.com/images/custom-electrical-discharge-machining-services-large.jpg

مقاله ای که درلینک زیر با فرمت PDF است دانلود کنید تا اطلاعات کاملی دراین مورد بدست آورید... 

روش جدید ماشینکاری کاربِيدهاِي سمانته

روش جدید ماشینکاری کاربِيدهاِي سمانته

روش جدید ماشینکاری کاربِيدهاِي سمانته

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات