پنج اصل دستیابی به کیفیت محیط کار ( 5S )

             

پنج اصل دستیابی به کیفیت محیط کار ( 5S )
فعالیتهای 5Sمعنا نمونه موارد فعالیتها 
ساماندهی(Seiri)تشخیص ضروری از غیر ضروری و دور ریختن اشیا زاید
 • دور ریختن اشیاء زاید
 • مبارزه با علل آلودگی و نشتی ها
 • تمیز کردن کف محل کار
نظم و ترتیب(Seition)استقرار منظم و مرتب ماشینها و اشیاء مورد نیاز بطوریکه  در زمان مورد نظر و به مقدار مورد نظر در دسترس باشند.
 • قرار دادن هرچیز در جا مشخص و مخصوص آن
 • آوردن و بازگرداندن هر چیز در مدت 30 ثانیه
 • طراحی اعلانات به نحوی که خواندن آنها ساده باشد
پاکیزه سازی(Seiso)حذف اشیاء زائد،زباله،آلودگیها و مواد خارجی در جهت دستیابی به پاکیزگی در محل کارپاکیزگی به عنوان نوعی بازبینی
 • فعالیتهاومسابقاتی برای تمیز کردن هرچه بهتر
 • انجام بازبینی،پاکیزه سازی و رفع مشکلات جزئی
 • پاکیزه سازی محلهایی که اکثر افراد آنها را نمی بینند
استاندارد سازی(Seiketsu)نگهداری همه چیز در وضعیتی سامان یافته ، مرتب و پاکیزه ، حتی در زمینه های شخصی و مرتبط با آلودگی.
 • نصب علائم و برچسبهای هشداردهنده
 • نمایه گذاری با رنگها
 • زیباسازی شرکت و فضای اطراف آن
انضباطShitsuke))عادت به انجام هر کار به نحوه صحیح وشکل دهی عادات صحیح و انضباط در محل کار. 
 • پاکیزه سازی همگانی
 • تمرین اقدامات اضطراری
 • پوشیدن کفشهای ایمنی و البسه کار.
 
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات