دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
تجهيزات مكانيكال مورد نياز برای پمپاژ از چاه ها
شنبه ، 4 شهریور 1391 ، 00:05

تجهيزات مكانيكال مورد نياز در چاه ها :
در چا ه ها ي تأمين كننده آب كه پمپ شناور در داخل چاه قرار مي گيرد ، لو له خروجي از چاه به شير آلات و اتصالات گو نا گون مجهز مي شود . هر يك از اين تجهزات براي اهداف خاصي پيش بيني شده كه ذيلاً به توضيح آن پرداخته مي شود .
الف )  شير هواي يك طرفه ( S. A . V  ) نصب يك عدد شير هواي يكطرفه  ( S. A.V ) كه به همراه آن يك عدد شير قطع و وصل ( G.V. ) نيز تعبيه شده در بالاي سر چاه ضروري است . اين شير هوا ، عمل تخليه هواي موجود در لو له داخل چاه و هواي محلول در چاه را انجام مي دهد . ب) لو له انحراف جريان آب يك لوله كنار گذر براي انحراف جريان آب به بيرون از محوطه اطا قك سر چاه ، كه مجهز به يك عدد شير قطع و وصل ( G.V ) مي باشد نيز الزامي است . در هنگام راه اندازي اوليه و همچنين انجام آز مايشات پمپاژ و غيره آب از طريق اين خط لوله هدايت مي شود . ب) فشار سنج ( PRESSURE   GAGE  ) فشار سنج جهت اندازه گيري فشار آب داخل لوله كه معمولاً بر حسب m-H2O  مدرج شده به كار مي رود . اين فشار سنج بايستي قبل از صافي  ( STRAINER ) قرار گيرد تا در مواردي كه صافي  مسدود مي شود با رويت افزايش فشار نسبت به تميز كردن آن اقدام شود. به علاوه  به كمك اين فشار سنج ، ارتفاع پمپاژ پمپ شناور نيز قابل محاسبه است .
د ) صافي ( STRAINER  ) قبل از قرار گرفتن تجهيزات مكانيكال ديگر ، صافي قرار داده مي شود تا از ورود ذرات جامد به درون شير آلات و خط لو له پيشگيري شده و از آنها محافظت به عمل آيد .
ه ) اندازه گيري جريان (  FLOW   METER  ) عمدتاً از نوع كنتور هاي معمولي اندازه گيري حجم آب استفاده مي شود . افت فشار ايجاد شده توسط اين نوع كنتور قابل ملا حظه است و بايستي در محاسبات هيدرو ليكي منظور گردد . اندازه گيرهاي آلترا سو نيك نيز اخيراً وارد بازار شده اند كه مزاياي بهتري دارند . از جمله دقت در اندازه گيري و عدم ايجاد افت فشار را مي توان نام برد . و ) شير هواي دو طرفه ( D.A.V   ) اين شير هم قابليت خروج هوا از لوله و هم قابليت ورود هوا به خط لوله در مواقعي كه فشار كمتر از فشار اتمسفر گردد ، را دارد . عمدتاً با انجام محاسبات و آناليز ضربه قوچ در خطوط انتقال متصل به پمپ هاي مذ كور در صورت احتمال ايجاد فشار منفي ، نصب شير هواي دو طرفه مؤ ثر است . ز ) شير كنترل جريان ( FKOW   CONTROL   VALVE   ) اين نوع شير براي تنظيم ميزان جريان است . به عنوان نمونه اگر شير بر روي دبي 40 ليتر در ثانيه تنظيم گردد ، امكان عبور دبي بيشتر ، به وجود نمي آيد و با افزايش دبي شير مذكور به طور خود كار افت فشار ايجاد مي نمايد و دبي را به طور ثابت نگه مي دارد .
براي شرايطي كه تراز سطح آب چاه با تغييرات زياد همراه باشد و همچنين شرايطي كه چندين پمپ شناور از طريق يك كلكتور ، آب را پمپاژ نمايد ، قرار دادن شير قوق ضروري مي باشد و به اين ترتيب با تغيير تراز سطح آب يا خاموش شدن تعدادي از پمپ ها و تغيير ميزان افت فشار و ارتفاع پمپاژ ، شير مذكور در حد لازم افت فشار يجاد خواهد كرد و در نتيجه ميزان دبي و نقطه عملكرد پمپ همچنان ثابت باقي خواهد ماند . اين نوع شيرها معمولاً گران قيمت مي باشند و فقط در شرايط ضروري مورد استفاده  قرارمي گيرد . ي ) شير قطع و وصل اين شير كه پس از قرار گرفتن همه تجهيزات درخروجي پمپ قرار مي گيرد براي قطع و وصل جريان آب پيش بيني مي شود . تعميرات پمپ شناور و همچنين تجهيزات مكا نيكال سر چاه مستلزم قطع جريان آب است كه از طريق اين شير صورت مي گيرد . همچنين براي ايجاد افت فشار و تنظيم جريان پمپاژ به روش غير خود كار نيز از طريق اين شير امكان پذير است . نوع شير مورد استفاده شير هاي ( GLIB     VALVE   ) يا شير هاي پروانه اي ( B.F.V  ) مي باشد . شير هاي قطع وصل ( GATE   VALVE  )  براي اين قسمت اصلاً منا سب نيستند به دليل اينكه قابليت تنظيم جريان آب و ايجاد افت فشار را در شرايط مناسب ندارند ودر حالت نيم بسته دچار فر سودگي و خو رد گي مي گردد . ح ) شير يكطرفه ( CHCK    VALVE  )   اين شير عبور جريان آب را فقط در يك جهت ممكن مي سازد . لذا براي جلو گيري از بر گشت جريان خط لوله پمپاژ اين نوع شير قرار داده مي شود . ط ) شير اطمينان يا شير ضربه گير : در موقع خاموش شدن پمپ هاي شناور فشارهاي اضافي ناشي از امواج ضربه آبي  به وجود مي آيد . شير هاي اطمينان ( RELIF   VALVE   )  عمدتاً براي پيشگيري از فشار ما كزيمم ايجاد شده مي باشد . به اين صورت كه با افزايش فشار داخل لوله ، شير مذكور به طور خود كار باز مي شود و آب را به بيرون از خط منتقل مي سازد . نوع دوم شير هاي ضربه گير ( SURGE  DISIPATOR  ) مي باشند كه مشابه شيرهاي اطمينان عمل كرده و آب را از درون خط لوله به بيرون هدايت مي كند . با اين تفاوت  كه در اين نوع شيرها فرمان خود كار با ايجاد فشار منفي صادر مي شود . به اين صورت كه در هنگام خاموش شدن پمپ شناور موج منفي از خروجي پمپ آغاز شده و بسرعت از پمپ دور مي شود و فشار منفي در نزديكي پمپ حاصل شده و شير مذكور باز مي شود . در هنگام برگشت موج كه فشار مثبت را به همراه دارد شير مذكور به طور كامل باز بوده و آب را به بيرون از خط منتقل مي سازد . ظ ) الكترو پمپ شناور : اين الكترو پمپ داخل چاه قرار گرفته آب را به مخزن زميني پمپ مي نمايد

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات