دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

تحليل اثرات پارامترهاي ميراكننده ستوني سيالي تنظيم شده در كاهش ارتعاشات سازه ناشي از تحريك هارمونيك باد

اين مقاله به بررسي رفتار و پاسخ ارتعاشي ساختمان ها و سازه هاي مرتقع مجهز به ميراكننده ستوني سيالي تنظيم شده مي پردازد. براي حل معادلات حاكم بر حركت يك ساختمان يك درجه آزادي مجهز (Tuned Liquid Column Damper) به ميراكننده ستوني سيالي تنظيم شده ناشي از تحريك هارمونيك باد و به دست آوردن پارامترهاي بهينه ميراكننده، روش خطي سازي پيشنهاد شده است. سپس اثرات پارامترهاي بهينه طراحي مانند نسبت فركانسي، نسبت طولي و نسبت جرمي در عملكرد ميراكننده ستوني سيالي تنظيم شده براي كنترل پاسخ هاي يك ساختمان مرتفع 75 - طبقه در برابر ارتعاشات ناشي از تحريك هارمونيك باد، مورد بحث قرار گرفته است. واژه هاي كليدي: پارامترهاي بهينه - تحريك هارمونيك باد- شاخص عملكرد- ميراكننده ستوني سيالي تنظيم شده.

 

مقدمه

ميل و علاقه در رسيدن به ارتفاع هاي بالاتر همواره با مشكلاتي روبرو بوده است. افزايش ارتفاع اغلب با افزايش نرمي و كمبود ميرايي سازه همراه است كه در نتيجه باعث افزايش حساسيت سازه نسبت به نيروهاي ديناميكي همچون باد، امواج دريا و زلزله مي شود. بنابراين، مهندسين در پي يافتن راهي براي كاهش نوسانات سازه در برابر اين رويدادهاي طبيعي مي باشند. نوآوري ها انجام شده در طراحي كمك مي كند تا سازه بتواند نيروهاي بيشتري را تحمل كرده و در برابر نيروهاي ديناميكي  ولي هنوز اثرات باد در كاهش آسايش و راحتي ساكنين ساختمان هاي مرتفع به - مقاومت بيشتري از خود نشان دهد چشم مي خورد. در ميان انواع سيستم هاي كنترلي، ميراكننده هاي جرمي غير فعال به عنوان يك جاذب ارتعاشي كه نيازي به هيچگونه منبع و نيروي خارجي ندارند، گزينه بسيار مناسبي براي نصب بر روي سازه به شمار مي آيند. اين سيستم كنترلي  و ميراكننده ستوني -5] (Tuned Liquid Damper) خود انواعي دارد كه مهمترين آن ها ميراكننده سيالي تنظيم شده  مي باشند. ميراكننده ستوني سيالي تنظيم شده از مزاياي زيادي نسبت به دستگاه هاي مشابه - سيالي تنظيم شدهبرخوردار است. نمونه هايي از اين فوايد عبارتند از: هزينه كم، نصب آسان، تنظيم ساده فركانس و جرم ميراكننده با تغيير ارتفاع ستون آب، به دست آوردن ميرايي دلخواه و كنترل آن با تنظيم دريچه موجود در برابر مسير حركت آب، قابل استفاده به عنوان منبع آب در وقايعي مانند آتش سوزي و عدم نياز به تجهيزات پيشرفته براي نگهداري و مراقبت از آن.

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات