تحليل الاستيسيته تير از جنس مواد تابعي روي بستر الاستيك و تكيه گاههاي ساده به روش DQ.

             

تحليل الاستيسيته تير از جنس مواد تابعي روي بستر الاستيك و تكيه گاههاي ساده به روش DQ.

چكيده

بر روي بستر الاستيك وينكلر- (Functionally Graded Materials) روش تحليلي خمش تيرهاي از جنس مواد تابعي پسترناك و تكيه گاههاي ساده بر اساس تئوري الاستيسيته دوبعدي انجام شده است. مسأله با استفاده از روش متغيير فضايي حل مي شود. اثر چندين پارامتر از قبيل ضريب نما، نسبتها و پارامترهاي بستر بر روي رفتار مكانيكي تيرهاي يك روش عددي و قدرتمند مي باشد كه مي (Differential Quadrature) DQ مورد بررسي قرار مي گيرد. روش FGM تواند مسائل را به راحتي و با تعداد نقاط نمونة كمتري حل كند و سريعتر از بقيه روشها به دقت قابل قبولي در جواب مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و در نهايت نتايج بدست آمده با DQ برسد. در مقاله حاضر تير فوق الذكر به روش نتايج روشهاي ديگر مثل روش تحليلي مقايسه و تصديق مي شود. نتايج عددي حاضر به عنوان يك ملاك براي تحليلهاي آينده اين قبيل تيرها مي تواند سودمند باشد.

مقدمه

ماده اي است كه در آن توابع تركيب ماده به صورت پيوسته يا پله اي ، از يك طرف به طرف ديگرتغيير مي كند. FGM ها به عنوان مواد لازم براي ساختن FGM ها براي تحقيقات به شدت موردعلاقه قرار گرفته اند كه به خاطر طبيعت ذاتي FGM سپر حرارتي اين تحقيقات به صورت عمده بر روي رفتار ترمومكانيكي آنها متمركز مي شود. تانيگاوا، به بررسي مدلهاي ها پرداخت. FGM تحليلي رفتار ترموالاستيكي ها از قبيل خمش به علت بارهاي مكانيكي، ارتعاش آزاد، پايداري و FGM از طرف ديگر رفتار خالص مكانيكي الاستيك كمانش و غيره ، كه دانستن آن براي طراحي و ساخت مهندسي لازم است ، به وسيلة دانشمندان موردمطالعه قرار گرفته است. را بر اساس تئوري پوسته ها مورد مطالعه قرار دادند و تأثير جزهاي حجمي FGM لوي و همكارانش، ارتعاش آزاد ورقهاي تشكيل دهنده و تركيب مواد تشكيل دهنده را بر فركانسهاي طبيعي بررسي كردند. شن و يانگ  ، تحليل ديناميكي ورقهاي تحت تنش اوليه كه بر روي بستر الاستيك بودند را بر اساس تئوري كلاسيك ورقها ارائه كردند. سنكار، يك FGM نازك تحت بارهاي عرضي استاتيكي با فرض اينكه خصوصيات مواد در جهت ضخامت به صورت FGM حل الاستيسيته براي تيرهاي با استفاده از روش FGM نمايي تغيير مي كند ، پيشنهاد كرد. يو و زونگ يك حل الاستيسيته براي خمش تيرهاي طره معكوس در جملات تابع تنش ايري گزارش كردند، همچنين دينگ و همكارانش يك سري از حلهاي تحليلي براي تيرهاي ....

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات