تحليل فرايند آهنگری دقيق(سرد)چرخدنده مخروطی با روش اجزا محدود به کمک ABAQUS نرم افزار

             

تحليل فرايند آهنگری دقيق(سرد)چرخدنده مخروطی با روش اجزا محدود به کمک ABAQUS نرم افزار

چکيده

در فرايند فورج سرد چرخدنده مخروطي با قالب بسته، موفقيت آميز بودن فرايند بستگي به درک سيلان ماده در حين فرآيند فورج و شرايط اصطكاكي و مراحل پيشفرم دارد. در تحقيق حاضر فرايند اهنگري سرد چرخدنده مخروطي شبيهسازي گرديده وضمنطراحي ابزارمربوطه، فرايند با شرايط اصطكاكي مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود شبيه سازي شده است. شبيه سازي انجام گرفته در حالت سه بعدي بوده و بهمنظوركاربردي شدن اين تحقيق و تطبيق نتايج حاصله با شرايط توليد، رفتار واقعي ماده وهندسه واقعي ابزار به كار برده شده است.قابل ذکر است طراحي ابزار فورج سرد در اداخل کشور رايج نبوده و اين تحقيق فعاليتي جديد در راستاي ارتقاي بخش صنعت کشور محسوب مي گردد.

واژه های كليدي : اجزاءمحدود- فورج سرد- چرخدنده مخروطي

 

١- مقدمه

چرخ دنده يكي از قطعات مهم استفاده شده در صنعت خودرو ميباشد. چرخدنده ها بر حسب موقعيت و كاربردهاي آنها به روشهاي ماشينكاري و شكلدهي توليد ميشوند. در روش ماشينكاري به علت بالابودن هزينه و زمان توليد، وهمچنين نياز به ساخت چرخدندههاي با استحكام استاتيكي و ديناميكي بالا، جايگزين نمودن توليد چرخدنده به روش ماشينكاري (سنتي) با روش آهنگري دقيق و با حداقل عمليات ماشين کاري مورد توجه واقع شده است. در سالهاي اخير با شبيه سازي کامپيوتري اين فرآيند، زمان و هزينه طراحي و ساخت به حداقل رسيده و همچنين ساخت توليد قطعات با شكل هندسي پيچيده تر امکان پذير شده است. در صنعت خودرو سازي و ساخت انواع گيربكسها ساخت چرخ دنده هاي مخروطي با استحکام بالا مدنظر بوده لذا طراحان و سازندگان قالب سعي در توليد اين نوع چرخدنده با فرآيند فورجينگ به روش فورج سرد را دارند

 

 

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات