دپارتمان مهندسی مکانیک ایران حامی:

ششمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات

اولین کنفرانس بین المللی کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون
نمایشگاه بین المللی فیلد باس
یازدهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید