هشتمين همايش بين‌المللی موتورهای درونسوز

             

هشتمين همايش بين‌المللی موتورهای درونسوز

8th International Conference on Internal Combustion Engines

 

يک قرن و نيم است که موتورهای درونسوز همراه تمدن بشری است: در مکانهايی چراغ آن را روشن نگهداشته، در خشکی و دريا و هوا، ترابری را متحول کرده است، و در صنعت سر منشأ خدمات بی بديلی شده است. اما در همان حال به دليل وابستگی بسيار تنگاتنگی که موتور درونسوز با سوختهای سنگواره ای (نفتی) پيدا کرده، بار عظيمی از آلودگی هوا را، بويژه، با خود به دوش می کشد. با توجه به اين که مزايای آن خدمات را نمی توان رها کرد و ضمناً از آثار نگران کنندۀ آلودگی هوا نيز نمی توان چشم پوشيد، کار متخصصان موتور حساستر و دشوارتر می شود:

1- تحقيق دربارۀ احتراق و بهبود بازده آن و اصلاح فرآيندهای سه گانۀ مقدم بر آن و همزمان با آن و پس از آن، در سرلوحۀ اقدامات اساسی قرار دارد.

2- با علم به اين که دسترسی به احتراق کامل جنبۀ آرمانی دارد، توجه به واکنشگرها برای جبران نواقص ناگزير احتراق کاملاً ضروری است.

3- ساماندهی کاربردها به منظور کاهش اتلافات و تقويت بازيافت انرژی و بهره برداری هرچه منطقی تر از موتورهای درونسوز با استفاده از چشم انداز روشنی که مديريت هوشمند برای ما باز کرده است، ديگر فقط آينده نگری محسوب نمی شود و جزو فعاليتهای روزمره تلقی می گردد.

4- همکاری با پالايشگران برای بهبود کيفيت سوختهای نفتی و روغنهای معدنی به موازات توسعۀ بکارگيری سوخت سبز و همچنين رواج دادن استفاده از سوختهای زيستی و سوختهای ترکيبی به هيچ وجه نبايد کم اهميت تلقی شود.

اينها همه بيانگر گستردگی و فشردگی فعاليتهای پژوهشی و مهندسی است که مجامع دانشگاهی و پژوهشی و صنعتی ما در پيش رو دارند و ما اميدواريم که هشتمين همايش بين المللی موتورهای درونسوز بتواند رسالت خود را در فراهم آوردن سخنگاهی برای انعکاس و انتشار هرچه بهتر نتايج آن تحقيقات ايفا کند.

وبسایت همایش

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات