محورهای همایش :

  • سیستم های تضمین کیفیت در جوشکاری
  • الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی
  • استقرار استاندارد ملی ایران ISIRI/ISO 3834
  • روند ممیزی تااخذ گواهی ازسازمان های صدور گواهی داخلی و خارجی


سخنرانان :

  • مهندس عبدالوهاب ادب آوازه(رئیس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران)
  • مهندس رسول قاسمی (دبیر کمیته تایید صلاحیت و صدور گواهینامه انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران)
  • مشاوره:34200180_026