دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

محاسبه فرکانسهاي طبيعي پره بالگرد در صفحه فلپ

تحليل ديناميکي پره بخش مهمي از طراحي بالگرد ميباشد و موفقيت اين طراحي مستقيما وابسته به دقت محاسبات ديناميکي پره ميباشد. در اين تحقيق روشهاي مدل کردن سيستم روتور ارائه شده و بر اساس اين مدلها با استفاده از روشهاي تقريبي گالرکين، المان محدود و مايکل استاد فرکانسهاي طبيعي پره يکنواخت با شرايط مرزي صلب و لولا محاسبه شده و با يکديگر مقايسه شده است. همچنين تاثير خروج از مرکزي در فرکانسهاي طبيعي پره نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 


 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات